Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/508
Title: Funkcje śpiewu religijnego w katechezie. Studium katechetyczne na podstawie wybranych podręczników do nauki religii rzymskokatolickiej w Polsce
Other Titles: THE FUNCTIONS OF SINGING IN CATECHESIS CATHETIC STUDY ON THE BASIS OF SELECTED HANDBAGS ROMAN CHURCH RELIGION IN POLAND
Authors: Skolimowski, Piotr Tomasz
Keywords: śpie; katecheza; funkcje; podręczniki; religia; singing; catechesis; functions; textbooks; religion
Issue Date: 13-Jun-2019
Abstract: Niniejsza dysertacja miała na celu rozwiązanie problemu naukowego, który odpowiadał na pytanie: jakie funkcje spełnia śpiew w dzisiejszej katechezie? Do badań dwóch pakietów edukacyjnych, które obejmowały pełny okres szkoły – od klasy I szkoły podstawowej do ostatnich klasy szkoły ponadgimnazjalnej wybrano cztery ważne funkcje: liturgiczną, dydaktyczną, estetyczną i pedagogiczną. Ich rola jest niezastąpiona w nauczaniu religii w szkole. Jak potwierdzają wyniki badań wybitnych katechetyków i pedagogów, pozwalają bowiem one oddziaływać zgodnie z założonymi celami i zadaniami nauczania religii na całego człowieka w każdej jego fazie rozwojowej. Badania wykazały, że nie tylko te funkcje śpiewu są obecne w założeniach katechetycznych całych pakietów, ale również prawie we wszystkich scenariuszach lekcji religii. Do takich wyników doprowadziły również poszukiwania szczegółowe zawarte w pytaniach pomocniczych: jakie są pedagogiczne możliwości wykorzystania głównych funkcji śpiewu w rozwoju uczniów? Jaka jest zawartość śpiewu i muzyki we współczesnych pakietach edukacyjnych do nauczania religii katolickiej? Czy śpiew jest dostosowany odpowiednio do celów i zadań katechezy? Jakie wnioski płyną z tych badań dla katechetyków i katechetów, a zwłaszcza dla autorów podręczników do religii?
This dissertation was aimed at solving the scientific problem, which answered the question: what functions does singing perform in today's catechesis? Two important functions were selected for the study of two educational packages, which included the full period of the school - from the 1st grade of the primary school to the last grade of the upper secondary school: liturgical, didactic, aesthetic and pedagogical. Their role is irreplaceable in teaching religion at school. As confirmed by the results of the examinations of outstanding catechists and educators, they allow to act in accordance with the assumed objectives and tasks of teaching religion to the whole person in each of its developmental stages. Research has shown that not only these singing functions are present in the catechetical assumptions of entire packages, but also in almost all scenarios of religion lessons. Such results were also caused by detailed searches included in auxiliary questions: what are the pedagogical possibilities of using the main functions of singing in the development of students? What is the content of singing and music in modern educational packages for teaching the Catholic religion? Is singing adapted to the goals and tasks of catechesis? What conclusions do these studies have for catechists and catechists, and especially for the authors of textbooks on religion?
Description: Wydział Teologii, Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/508
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skolimowski_Piotr_Tomasz_Funkcje_spiewu_w_katechezie.pdf2,71 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.