How Religiosity Correlates with Catholic Beliefs Regarding Human Sexuality: A Theological-Pastoral Study of Individuals Associated with the Shalom Center in Mitunguu, Kenya

No Thumbnail Available
Date
2023-05-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Routledge Taylor & Francis Group
Abstract
The article presents the correlation between religiosity and understanding of human sexuality among a selected group of young Kenyan Catholics. Our research aimed to pinpoint the contingencies between these variables with a view to reaching some conclusions and offering suggestions for religious education and pastoral care of youth and families. The present research into religiosity made use of Huber’s Centrality of Religiosity Scale (CRS). The respondents’ understanding of human sexuality was studied with the use of a survey prepared by the authors. Our research shows that an understanding of human sexuality from a Catholic point of view increases alongside an increase in one’s interest in religion, in religious convictions, and the centrality of religion in one’s life. The analyzed correlations occurred more frequently and were stronger among men than women. There were most connections among the youngest group of respondents, younger than 20 and currently receiving education.
Artykuł prezentuje korelacje pomiędzy religijnością a rozumieniem ludzkiej seksualności w dobranej celowo grupie młodych katolików z Kenii. Celem badań była weryfikacja zależności między tymi zmiennymi, służąca wypracowaniu wniosków oraz wskazań dla edukacji religijnej oraz duszpasterstwa młodzieży i rodzin. W badaniach nad religijnością posłużono się testem centralności religijności C-15 S. Hubera. Natomiast weryfikację rozumienia ludzkiej seksualności przeprowadzono przy pomocy autorskiego kwestionariusza. Badania wykazały, że rozumienie ludzkiej seksualności w duchu katolickim wzrasta wraz z nasileniem zainteresowań problematyką religijną, przekonań religijnych oraz centralności religijności. Częstsze i silniejsze korelacje między katolickim rozumieniem seksualności a centralnością religijności występowały częściej u mężczyzn niż u kobiet. Najwięcej wzajemnych powiązań stwierdzono w najmłodszej grupie respondentów do 20 lat, aktualnie pobierających edukację. Wraz z wiekiem słabną korelacje pomiędzy osobistą religijnością a przekonaniami dotyczącymi seksualności. Wyniki mogą wskazywać na związek formacji religijnej oraz edukacji młodzieży z rozumieniem seksualności.
Description
Keywords
human sexuality, ludzka seksualność, religiosity, religijność, Catholic education, edukacja katolicka, pastoral theology, teologia pastoralna, pastoral care of families, duszpasterstwo rodzin, empirical theology, badania empiryczne w teologii
Citation
Theology & Sexuality 2022, Vol. 28, 1
ISBN