Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/491
Title: Opieka społeczna w Chełmie od XIX do I połowy XX wieku
Other Titles: Welfare in Chełm from the 19th to the first half of the twentieth century
Authors: Socha, Malwina
Keywords: opieka społeczna; historia; dobroczynność; szpitalnictwo; Towarzystwo; social care; history; charity; hospitality; Society
Issue Date: 13-May-2019
Abstract: Tematem pracy jest Opieka społeczna w Chełmie od XIX do I połowy XX wieku. Głównym celem pracy jest ukazanie wszelkich działań dobroczynnych wobec ubogich podejmowanych w Chełmie. Opiekę realizowały samorządy gminne i powiatowe, ale również wiele stowarzyszeń dobroczynnych. Chełmskie instytucje opiekuńcze współpracowały ze sobą. W pracy zastosowano elementy wiedzy pedagogicznej i historycznej. W związku z tym autor zastosował zarówno metodę historyczną i pedagogiczną. Przeprowadzono analizę dostępnej literatury, kwerendę w archiwach, bibliotekach. Konstrukcja pracy ma charakter problemowo-chronologiczny. Praca składa się z pięciu rozdziałów, wstępu, wykazu skrótów, zakończenia, bibliografii i aneksu. Pierwszy rozdział dotyczy szpitala św. Ducha. Drugi rozdział przedstawia działalność samorzutnie powstałego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności. Trzeci rozdział mówi o pracy samorządu administracyjnego. W czwartym rozdziale autor omawia pracę innych organizacji dobroczynnych. Piąty rozdział skupia się na opiece społecznej wobec mniejszości narodowych. Nie udało się ukazać wszystkich aspektów opieki w sposób szczegółowy. Bowiem dostępny materiał źródłowy nie oddaje pełnego ujęcia funkcjonowania poszczególnych instytucji, a jedynie pozwala pisać o pewnych elementach ich działalności.
The subject of the work is Welfare in Chełm from the 19th to the first half of the twentieth century. The main purpose of the work is to show all charity activities towards the poor undertaken in Chełm. The care was carried out by communal and poviat self-governments, as well as many charity associations. Chełm nursing institutions cooperated with each other. The elements of pedagogical and historical knowledge were used in the work. Therefore, the author applied both historical and pedagogical methods. Analysis of available literature, query in archives, libraries. The construction of the work is of problem and chronological nature. The work consists of five chapters, an introduction, a list of abbreviations, an ending, a bibliography and an annex. The first chapter concerns the St. Spirit. The second chapter presents the activity of the self-formed Christian Charity Society. The third chapter talks about the work of administrative self-government. In the fourth chapter, the author discusses the work of other charity organizations. The fifth chapter focuses on social protection for national minorities. It was not possible to show all aspects of care in detail. Because the available source material does not reflect the full understanding of the functioning of individual institutions, it only allows to write about certain elements of their activities.
Description: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki; promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Marian Surdacki
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/491
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)
Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Socha_Opieka_spoleczna_w_Chelmie_od_XIX_do_I_polowy_XX_wieku_edited.pdf5,25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons