Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4845
Title: Chrystus Kosmiczny w lex credendi i w lex orandi Kościołą po Vaticanum II. Studium liturgiczne
Other Titles: Cosmic Christ in the lex credendi and in the lex orandi of the Church after Vaticanum II. A liturgical study
Authors: Łapiński, Jacek Leszek
Keywords: liturgia; Mszał Rzymski; człowiek; ewolucja; stworzenie; liturgy; Roman Missal; man; evolution; creation
Issue Date: 27-Oct-2022
Abstract: Dysertacja dotyczy potrzeby relacji pomiędzy nauką a wiarą (zwłaszcza w jej wymiarze doktrynalnym). Bazując na fundamentalnej korelacji lex credendi i lex orandi, z perspektywy Kościoła należy szukać nowych odniesień dla wiary, poszerzać spectrum jej uzasadnień, etc. nie tylko w filozofii, ale także w naukach przyrodniczych. istnieje bowiem grupa zazębiających się nawzajem zagadnień, istotna (pod względem poznawczym i praktycznym) dla człowieka (zarówno jako jednostki, jak i społeczności), stanowiąca wspólny obiekt dociekań czy też różnorakich odniesień dla nauk przyrodniczych, teologicznych (dogmatyki) oraz liturgii. Głównym przedmiotem analiz jest boskie dzieło zbawcze realizowane przez Boga za pośrednictwem Chrystusa, postrzegane przez pryzmat nauk przyrodniczych, teologii i liturgii. Cel nadrzędny stanowi poszukiwanie punktów wspólnych, zazębiania się zagadnień. Identyfikacja potencjalnych punktów synergii, transdycyplinarne wyjaśnienie zachodzących zmian i zdarzeń, uchwycenie obszarów pozwalających na dialog przyrodniczo-teologiczny, zdiagnozowanie istotnej dla przekazu wiary skali liturgicznej recepcji boskiego dzieła zbawczego.
The dissertation concerns the need to redefine the relationship between science and faith (esp. in its doctrinal dimension). Based on the fundamental correlation of lex credendi and lex orandi, from the perspective of the Church, one should look for new references to faith, broaden the spectrum of its justifications, etc. not only in philosophy, but also in the natural sciences. There is a group of overlapping issues, significant (in terms of cognition and practicality) for man (as an individual and community), which is a common object of research or various references for the natural theological (dogmatic) and liturgy sciences. The main subject of analysis is the divine work of salvation carried out by God through Christ, perceived through the prism of natural sciences, theology and liturgy. The main goal is to search for common points and overlapping issues. Identification of potential synergy points, transdisciplinary explanation of the changes and events taking place, capturing the areas allowing for natural and theological dialogue, diagnosing the liturgical scale of the reception of the divine salvific work, important for the transmission of faith.
Description: Wydział Teologii, Instytut Nauk Teologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4845
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lapinski_Jacek_Chrystus_Kosmiczny.pdf3,66 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons