Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4822
Title: Wpływ przewidywalności ekspozycji bodźca dźwiękowego na orientację uwagi słuchowej
Other Titles: Effect of sound exposition predictability on auditory attention orientation
Authors: Marcin, Wojtasiński
Keywords: uwaga słuchowa; przewidywalność; zadanie dyskryminacji; potencjały wywołane; analiza sceny akustycznej; auditory attention; predictability; discrimination task; event-related potentials; auditory scene analysis
Issue Date: 6-Mar-2023
Abstract: Celem badania była weryfikacja wpływu przewidywalności ekspozycji dźwięku w wymiarze czasowym, przestrzennym i czasowo-przestrzennym na orientację uwagi słuchowej. Przewidywalność budowana była na podstawie dwie zasady organizacji statystycznej: częstości i kolejności. Badania przeprowadzono oddzielnie dla dwóch scen akustycznych: prostej i złożonej. W czterech eksperymentach uwzględniających zasady organizacji statystycznej oraz typ sceny akustycznej udało się przedstawić odmienny charakter wpływu każdego z wymiarów przewidywalności, wykorzystując do tego, obok wskaźnika behawioralnego, także wskaźniki elektrofizjologiczne, opierające się na pomiarze mózgowych potencjałów skorelowanych ze zdarzeniem, co pozwoliło uwzględnić czasowy przebieg tego wpływu. Prezentowane w rozprawie wyniki wpisują się w szeroki nurt badań związany z próbą odpowiedzi na pytanie: jakie mechanizmy ukierunkowują uwagę człowieka.
The study aimed to verify the effect of sound exposition predictability was built based on two rules of statistical organization: frequency and order. The study was conducted separately for two acoustic scenes, it was possible to notice the differences in the influence of each predictability dimension. Using behavioral and electrophysiological markers based on the measurement of the event-related potentials, it was possible to take into account the time course of the auditory attention orientation, The results presented in the dissertation are in line with trending research investigating the mechanisms of attention orientation.
Description: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Tomasz Jankowski, promotor pomocniczy dr Przemysław Tużnik
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4822
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNH)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marcin_Wojtasiński_Wplyw_przewidywalnosci_ekspozycji_bodzca.pdf4,6 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons