Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4813
Title: Cele pracy charytatywno-socjalnej w Kołach Caritas na wsi i w mieście
Other Titles: Objectives of charity and social work in Caritas Circles in rural and urban areas
Authors: Kiciński, Andrzej
Keywords: Caritas; wieś; miasto; praca socjalna; praca charytatywna; town; rural; social work; charitable work
Issue Date: 2010
Publisher: Biblos
Citation: Przestrzenie pracy socjalnej, red. J. Stala. Tarnów: Biblos 2010, s. 253-261.
Abstract: W artykule zostały opracowane cele i obszary pracy charytatywnej oraz socjalnej na wsi i w mieście. Klasyczne badania socjologiczne prowadzone przez W. Piwowarskiego na KUL-u ukazywały zasadniczą różnicę poziomu życia i działalności osób żyjących na wsi i w mieście. Dziś kolejne badania potwierdzają to zróżnicowanie. W działalności Kół Caritas ważne są cele. To wyróżnia działalność Caritas od innych organizacji, które często odrzucają cele lub posiadają fałszywą koncepcję celów. Zasady wypływające z Ewangelii wyznaczające cele działania, w pewien sposób chronią działalność Kół Caritas przed ukierunkowaniem nadmiernie pragmatycznym, wyłącznie socjologicznym, intelektualistycznym, woluntarystycznym, czy nastawieniem, że wszystko można rozwiązać ludzkimi siłami. Realizacja celów Caritas uwarunkowana jest czynnikami miejsca i czasu. Z tego powodu nie ma uniwersalnej formy działalności na wszystkie czasy, ale konieczne jest przystosowane do określonych warunków wsi i miasta.
The aims and areas of charitable and social work in rural and urban areas were developed. Classical sociological studies conducted by W. Piwowarski at the Catholic University of Lublin (KUL) showed a fundamental difference in the standard of living and activities of people living in the countryside and in the city. Today, further studies confirm this differentiation. In the activities of Caritas Circles the objectives are important. This distinguishes the work of Caritas from other organisations that often reject objectives or have a false conception of objectives. The principles of the Gospel guide the objectives and in some ways protect the work of Caritas Circles from being overly pragmatic, purely sociological, intellectualistic, voluntaristic or thinking that everything can be solved by human efforts. The implementation of Caritas aims is conditioned by factors of place and time. For this reason, there is no universal form of activity for all times, but it is necessary to adapt it to the specific conditions of village and city.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4813
ISBN: 978-83-733291-1-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kicinski_Andrzej_Cele_pracy_charytatywno-socjalnej.pdfKicinski, Cele pracy charytatywno-socjalnej w kołach caritas na wsi i w mieście722,87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons