Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/481
Title: Działalność twórcza młodzieży szkolnej w cyberprzestrzeni a jej osiągnięcia edukacyjne. Badania w województwie lubelskim
Other Titles: Creative activity of the school students in the cyberspace and their learning achievement. Research conducted in the Lublin province
Authors: Badora, Anna Karolina
Keywords: działalność twórcza; cyberprzestrzeń; osiągnięcia edukacyjne; creative activity; cyberspace; learning achievements
Issue Date: 29-Mar-2019
Abstract: Głównym celem przedstawionej rozprawy jest analiza związków i zależności między działalnością twórczą młodzieży szkolnej w cyberprzestrzeni, a jej osiągnięciami edukacyjnymi, w świetle literatury i własnych badań empirycznych oraz opracowanie teoretycznych podstaw pedagogii twórczości w cyberprzestrzeni w świetle teorii pedagogiki personalistycznej i praktycznych wskazań pedagogicznych. Przedstawiona praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Dysertacja zawiera trzy rozdziały teoretyczne dotyczące: cyberprzestrzeni - jako środowiska wychowawczo-dydaktycznego, działalności twórczej młodzieży oraz osiągnięć edukacyjnych. Opracowano również podstawy metodologiczne własnych badań empirycznych. Analizę danych empirycznych zawarto w dwóch rozdziałach. Pierwszy, w którym dokonano charakterystyki działalności twórczej podejmowanej przez młodzież w cyberprzestrzeni oraz drugi, w którym przeanalizowano działalność twórczą badanej młodzieży podejmowaną w cyberprzestrzeni jako czynnik warunkujący jej osiągnięcia edukacyjne. Ostatni rozdział dysertacji stanowi koncepcję pedagogii działalności twórczej w cyberprzestrzeni w kontekście teorii pedagogiki personalistycznej. Praca zawiera także wnioski, zakończenie, bibliografię, spis: tabel, wykresów, obrazów, schematów oraz aneks.
The main purpose of the presented discourse is the analysis of the association and dependency between the creative activities of the school students in the cyberspace, and their learning achievements in the field of literature, their empirical studies; likewise the development of the theoretical foundations of the creativity pedagogy in the cyberspace, in the light of the personalistic education theory, and practical pedagogical indications. The presented paper is of theoretical and empirical nature. The dissertation contains three theoretical chapters on: cyberspace - as the didactic and educational environment, creative activity, and the learning achievements. Methodological foundations of their own empirical research were also developed. The analysis of the empirical data was included in the two chapters. The first one, in which the characteristics of the creative activity undertaken by young people in the cyberspace, were made; the second one, in which the creative activity in the cyberspace of the examined students was analyzed as the conditioning factor of their educational achievements. The last chapter of the dissertation is the idea of the creative activity pedagogy in the cyberspace in the context of the personalistic pedagogy theory. The paper contains also the conclusions, the ending, bibliography, and the list of: charts, graphs, images, schemes, and inclosure.
Description: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki; promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Krystyna Chałas, promotor pomocniczy: dr Iwona Błaszczak
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/481
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File SizeFormat 
Badora_Dzialalnosc_tworcza_mlodziezy_szkolnej_w_cyberprzestrzeni_a_jej_osiagniecia_edukacyjne.pdf9,26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.