Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4802
Title: Edukacja obywatelska wychowanków schronisk dla nieletnich w kontekście działań resocjalizacyjnych
Other Titles: Civic education of charges of juvenile shelters in the context of rehabilitation activities. Theoretical and empirical study
Authors: Farbiszewska-Arent, Kamila Barbara
Keywords: edukacja obywatelska; pedagogika; resocjalizacja; schroniska dla nieletnich; civic education; pedagogy; rehabilitation; shelters for minors
Issue Date: 8-Mar-2023
Abstract: Rozprawa doktorska omawia problem edukacji obywatelskiej i edukacji patriotycznej w ramach resocjalizacji w schroniskach dla nieletnich. praca ma charakter teoretyczno-empiryczny, co przekłada się na jej układ. W obszernej części teoretycznej przedstawione zostały uwarunkowania rozwoju myśli resocjalizacyjnej i w obszarze edukacji obywatelskiej w kontekście historycznym oraz ich funkcjonowanie współcześnie. Szerokość omówienia aspektów teoretycznych jest wypadkową skomplikowania podejmowanej tematyki, jak też jej wieloaspektowości. W pracy znalazło się również omówienie organizacji i podstaw prawnych funkcjonowania polskiego systemu resocjalizacyjnego, a także próby oszacowania jego skuteczności. W części empirycznej dokonano analizy wyników badania ankietowego przeprowadzonego na grupie wychowanków schronisk dla nieletnich. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie o skuteczność edukacji obywatelskiej i patriotycznej podejmowanej w ramach działań resocjalizacyjnych w tych placówkach. Na podstawie tych wniosków opracowane zostały wskazania dla praktyki resocjalizacyjnej. W pracy wykorzystano szeroką bibliografię, tak z zakresu historii i teorii wychowania, jak również badania społeczne i specjalistyczne o problematyce zbieżnej z problematyką badania własnego.
The work discusses the issues of civic education and patriotic education as part of rehabilitation in shelters for minors. The work is theoretical and empirical, which translates into its layout. The extensive theoretical part presents the conditions for the development of rehabilitation thought and in the fields of civic education in the historical context and their functioning today. The breadth of the theoretical aspects is the result of the complexity of the subject matter, as well as its multifaceted nature. The work also includes a discussion of the organization and legal foundations of the functioning of the Polish social rehabilitation system, as well as an attempt to estimate its effectiveness. In the empirical part, the results of a survey conducted on a group of charges from shelters for minors were analyzed. Answers were sought to the question about the effectiveness of civic and patriotic education undertaken as part of rehabilitation practice have been developed. The work uses an extensive bibliography, both in the field of history and theory of education, as well as social and specialist research on issues convergent with the problems of the own research.
Description: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4802
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Farbiszewska-Arent_Edukacja_obyatelska_wychowankow_schronisk_dla_nieletnich.pdf5,48 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.