Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/480
Title: Model przeprowadzania kontroli przedsiębiorcy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Other Titles: Model of entrepreneur control by the Social Insurance Institution
Authors: Jurek, Łukasz
Keywords: kontrola; przedsiębiorca; ZUS; inspektor kontroli; postępowanie; control; entrepreneur; Social Insurance Institution; inspector of inspections; proceedings
Issue Date: 2-Apr-2019
Abstract: Pierwszy rozdział poświęcony jest analizie roli ZUS jako organu kontrolującego przedsiębiorców. W rozdziale wskazuję jak historia ZUS, jego struktura organizacyjna i regulacje prawne wpływają na bieżące funkcjonowanie tej instytucji. W rozdziale drugim skupiam się na inspektorze kontroli, który jest odpowiedzialny za kontrolę płatnika składek. Analizuję przygotowanie inspektora kontroli do przeprowadzania czynności kontrolnych, procedury sprawdzania kwalifikacji, zasad, wyznaczania inspektora i jego statusu prawnego. W rozdziale trzecim analizuję przedsiębiorcę jako podmiot kontrolowany przez ZUS. Omawiam regulacje prawne i obowiązki przedsiębiorcy oraz obowiązki ubezpieczonych w trakcie czynności kontrolnych prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rozdział czwarty poświęcony jest określeniu zakresu kontroli przedsiębiorcy przez ZUS. Kontrola dotyczy zagadnień związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, wyliczaniem składek i rozliczaniem świadczeń z zabezpieczenia społecznego. W rozdziale piątym poddano ocenie przebieg kontroli przedsiębiorcy przez ZUS. Koncentruje się na ustaleniach kontrolnych i dokumentowaniu ich w protokole kontroli. Ostateczna teza pracy wskazuje, że należy stworzyć nowy model kontroli przedsiębiorcy. Obecne przepisy są niespójne i nie pozwalają na osiągnięcie celów postępowania kontrolnego.
The first chapter is devoted to analyzing the role of Social Insurance Institution as the controlling body of entrepreneurs. I try to answer the question of how Social Insurance Institution’s history, its organizational structure and legal regulations affect the current functioning of this institution. In Chapter Two, I focus on the Quality control inspector who is in charge of the contribution payer. I am analyzing the preparation of the control inspector to carry out control activities, the qualification examination procedure, rules of appointing the inspector and his/her legal status. In chapter three I analyze the entrepreneur as an entity controlled by the Social Insurance Institution. I am discussing legal regulations and obligations of the entrepreneur and the obligations of those insured during the control activities carried out by the Social Insurance Institution. The fourth chapter is devoted to defining the scope of entrepreneur control by the Social Insurance Institution. I am analyzing applications of social security and health insurance, controlling the calculation of contributions and the settlement of social security benefits. In Chapter Five, I examine the course of entrepreneur control by the Social Insurance Institution. It concentrates on control arrangements and documenting them in the control protocol. The final thesis is that a new model of entrepreneur control should be created. Current regulations are inconsistent and do not allow the objectives of control proceedings to be met.
Description: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Administracji; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, promotor pomocniczy: dr Kajetan Górny
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/480
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WPPKiA)

Files in This Item:
File SizeFormat 
Jurek_Model_przeprowadzania_kontroli_przedsiebiorcy_przez_Zaklad_Ubezpieczen_Spolecznych.pdf2,16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.