Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4736
Title: Aktualizacja Słowa Bożego w przepowiadaniu
Other Titles: Actualization’s Word in Preaching
Authors: Dyk, Stanisław
Keywords: kazanie; homilia; słowo Boże; aktualizacja; Pismo Święte; homily; sermon; word of God; actualization; Sacred Scripture
Issue Date: 2022
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: Roczniki Teologiczne, 2022, Vol. 69, z. 1, s. 5-26
Abstract: Bez aktualizacji przepowiadanie gubi swój cel, staje się mało atrakcyjne, samo zaś słowo Boże postrzegane zostaje przez słuchaczy jako pozbawione swej zbawczej mocy i nieżyciowe. Opracowanie potwierdza te tezy. W artykule uporządkowano i syntetycznie przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z aktualizacją: teologiczne podstawy aktualizacji, główne zasady jej realizacji; biblijne modele aktualizacji jako wzorce dla współczesnego przepowiadania; proces aktualizacji. W zakończeniu zaś sformułowano opisową definicję aktualizacji.
Without actualization, preaching loses its purpose, becoming unattractive, and the very word of God is perceived by the listeners as devoid of its saving power, now lifeless. The study confirms these theses. The article organizes and synthetically presents the most important issues related to actualization: the theological foundations of actualization, the main principles of its implementation; biblical models of actualization as models for modern preaching; the updating process. Finally, a descriptive definition of actualization was formulated.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4736
DOI: 10.18290/rt22691-1
ISSN: 2353-7272
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WT)
Roczniki Teologiczne, 2022, Vol. 69, z. 1 Homiletyka

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyk_Aktualizacja.pdfStanislaw_Dyk_Aktualizacja_Slowa_Bozego_w_przepowiadaniu292,02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons