Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4684
Title: Podmiotowość i autonomia – nauczyciel w polskim systemie edukacji
Other Titles: Subjectity and Autonomy – Teacher in the Polish Education System
Authors: Maj, Adam
Keywords: nauczyciel; podmiotowość; autonomia; teacher; subjectivity; autonomy
Issue Date: 2022
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: "Roczniki Pedagogiczne", 2022, Vol. 14(50), nr 2, s. 9-19
Abstract: Polski system edukacji eksponuje znaczącą rolę nauczyciela w procesie kształcenia wychowania dzieci i młodzieży. Jego podmiotowość i autonomia ma swoje źródło w osobowej naturze nauczyciela i zarazem w normach prawa oświatowego. Podmiotowość określa obowiązki i prawa nauczyciela, natomiast autonomia zobowiązuje do twórczego rozwoju siebie i własnych kompetencji. Podmiotowość i autonomię nauczyciela charakteryzuje dynamika, ich progresję warunkuje doskonalenie osobowe i wzrost profesjonalizmu pedagogicznego.
The Polish education system emphasizes the significant role of the teacher in the process of educating children and youth. His subjectivity and autonomy stem from the teacher’s personal nature and, at the same time, from the norms of educational law. Subjectivity determines the duties and rights of the teacher, while autonomy obliges them to creatively develop themselves and their own competences. The teacher’s subjectivity and autonomy are characterized by dynamics, their progression is conditioned by personal improvement and an increase in pedagogical professionalism.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4684
DOI: 10.18290/rped22142.2
ISSN: 2080-850X
Appears in Collections:"Roczniki Pedagogiczne", 2022, Vol. 14(50), nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maj_Podmiotowosc.pdfAdam_Maj_Podmiotowosc_i_autonomia_nauczyciel_w_polskim_systemie_edukacji124,19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons