Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/468
Title: Wpływ afektu, trudności zadania i sprawności pamięci roboczej na kontrolę poznawczą
Other Titles: The impact of the affect, the task difficulty and the working memory capacity on cognitive control
Authors: Cudo, Andrzej
Keywords: kontrola poznawcza; afekt; sprawność pamięci roboczej; trudność zadania; kontrola proaktywna; kontrola reaktywna; cognitive control; affect; working memory capacity; task difficulty; proactive control; reactive control
Issue Date: 27-Mar-2019
Abstract: Niniejsza rozprawa prezentuje wyniki badań własnych dotyczących wpływu afektu, sprawności pamięci roboczej i trudności wykonywanego zadania poznawczego na kontrolę poznawczą. W celu weryfikacji postawionych hipotez zaprojektowano dwa eksperymenty. W pierwszym analizowano wpływ pobudzenia i motywacji do zbliżania się do obiektu na kontrolę poznawczą. Wykorzystano w nim metodę elektrofizjologiczną (zob. Lamm, Pine, Fox, 2013; van Wouwe i in., 2011) oraz zastosowano, podobnie jak w poprzednich badaniach (Dreisbach, 2006; Dreisbach, Goschke, 2004; Fröber, Dreisbach, 2014; Liu, Xu, 2016), paradygmat AX-CPT (ang. AX-Continuous Performance Task; AX - Test Ciągłego Wykonania). Drugi eksperyment miał na celu rozstrzygnięcie dotychczasowych niejednoznacznych wyników badań nad wpływem afektu, sprawności pamięci roboczej i trudności zadania na kontrolę poznawczą, na gruncie teorii podwójnego mechanizmu kontroli (Braver, 2012; Chiew, Braver, 2017). Zaprojektowano go, bazując na wcześniejszych behawioralnych paradygmatach badawczych testu ciągłego wykonania (zob. Dreisbach, 2006; Dreisbach, Goschke, 2004; Fröber, Dreisbach, 2014; Liu, Xu, 2016).
This dissertation presents the results of my own research on the impact of affect, the working memory capacity and the difficulty of the cognitive task performed on cognitive control. Two experiments were designed to verify the hypotheses. In the first one, the effect of arousal and approach motivation to the object on cognitive control was analyzed. The electrophysiological method was used (see Lamm, Pine, Fox, 2013; van Wouwe et al., 2011) and the AX-CPT (AX-Continuous Performance Task) paradigm was applied as in the previous studies (Dreisbach, 2006; Dreisbach, Goschke, 2004; Fröber, Dreisbach, 2014; Liu, Xu, 2016). The second experiment was aimed at resolving the previous, ambiguous results of research on the influence of affect, the working memory capacity and the difficulty of the task on cognitive control, based on the dual mechanism of control theory (Braver, 2012; Chiew, Braver, 2017). It was designed basing on the previous behavioral research paradigms of the continuous performance test (see Dreisbach, 2006; Dreisbach, Goschke, 2004; Fröber, Dreisbach, 2014; Liu, Xu, 2016).
Description: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii; promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Piotr Francuz. Ta rozprawa doktorska była dofinansowana z grantu uzyskanego z Narodowego Centrum Nauki o numerze UMO-2015/17/N/HS6/02770.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/468
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File SizeFormat 
Cudo_Wplyw_afektu_trudnosci_zadania_i_sprawnosci_pamieci_roboczej_na_kontrole_poznawcza_edited.pdf4,93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.