Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/466
Tytuł: Ksiądz Kazimierz Kułakowski - teolog moralista (1926-1997)
Tytuły równoległe: Rev. Kazimierz Kułakowski - moral theologist (1926-1997)
Autorzy: Kondracikowski, Karol
Słowa kluczowe: teologia moralna; kapłan; teolog; historia; Kułakowski; moral theology; priest; theologian; history; Kulakowski
Data wydania: 11-mar-2019
Abstrakt: Rozwój teologii moralnej nie dokonałby się m. in. bez zaangażowania tych, którzy tę dziedzinę wykładali w seminariach duchownych i na wydziałach teologicznych. Jedną z takich osób był ks. Kazimierz Kułakowski. Pierwszy rozdział pracy ukazuje najszersze historyczno-teologiczne tło naukowej i dydaktycznej działalności ks. Kazimierza Kułakowskiego. Nie da się bowiem zrozumieć konkretnego teologa w oderwaniu od ogólnoświatowych (zwłaszcza europejskich) i ogólnopolskich tendencji. Rozdział ten wyznacza zatem nieco szerszą perspektywę, która pozwoli dostrzec podstawowe źródła i wyznaczniki odnowy teologii moralnej, a zarazem umieści osobę ks. Kułakowskiego w ściśle określonych okolicznościach. Drugi rozdział pracy został poświęcony osobie ks. Kazimierza Kułakowskiego i stanowi raczej ogólną charakterystykę jego działalności jako wykładowcy oraz profesora teologii moralnej w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. Trzeci rozdział pracy ma charakter kluczowy. Jest szczegółową analizą układu treści oraz zawartości teologii moralnej ks. Kazimierza Kułakowskiego. Profesor dzielił swój wykład klasycznie na teologię moralną fundamentalną oraz szczegółową. Szczegółową zaś na dwa działy: dotyczący cnót oraz sakramentów. Ostatni rozdział pracy jest próbą syntetycznego ujęcia treści i form działalności pozanaukowej Profesora. Chodzi tu o okolicznościowe homilie, analizy harcerskich ideałów oraz historie życia kapłanów, przytaczane przy okazji ich pogrzebów. Analiza spuścizny z tego zakresu pozwoliła ukazać pojawiające się w nich implikacje teologicznomoralne.
The development of Moral Theology would not have been fostered without concern of those who gave lecturers on it at faculties of theology. One of such persons was Rev. Kazimierz Kułakowski. The first chapter of this dissertation focuses on a broad historical and theological context of a scientific and educational activity of Rev. Kazimierz Kułakowski. It is not possible to understand a particular theologian without considering the worldwide (especially European) and national Polish trends. Therefore, this chapter provides a slightly wider perspective, which eventually enables us to discern the basic sources and determinants of the Moral Theology renewal and at the same time places the person of Rev. Kazimierz Kułakowski in well-defined circumstances. The second chapter is devoted to the person of Rev. Kazimierz Kułakowski and aims to present a general characteristic of his activity as a lecturer and professor of Moral Theology at Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku - Archdiocese Seminary in Białystok. The third chapter is of a key importance to this work. It contains a detailed analysis of the structure and content of Rev. Kazimierz Kułakowski’s Moral Theology. The professor divides his lecture classically into fundamental moral theology and detailed theology which elaborates on virtues and the sacraments. The last chapter attempts to synthetically present the forms and the scope of the professor’s non-academic activity. These are occasional homilies, analysis of scouting ideals and priests’ life stories shared on the occasion of their funerals. Research of his legacy in these fields of his activity revealed the theological and moral implications that appear in them.
Opis: Wydział Teologii, Instytut Teologii Moralnej; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/466
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp otwarty

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kondracikowski_Ksiadz_Kazimierz_Kulakowski_teolog_moralista_1926-1997_edited.pdf3,44 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons