Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4643
Title: Wychowanie przez pracę i do pracy we wczesnej edukacji
Other Titles: Upbringing through Work and to Work in Early Childhood Education
Authors: Opiela, Maria Loyola
Keywords: dziecko; child; przedszkole; nursery; integralny rozwój; integral development; wychowanie integralne; integral upbringing; praca; work; wczesna edukacja; early childhood education
Issue Date: 2015
Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Citation: Horyzonty Wychowania, 2015, Vol. 14, Nr 30, s. 147-166
Abstract: Oprócz zabawy i nauki, praca jest istotnym środkiem wychowania, ale zarazem także jednym z jego celów. Wychowanie przez pracę i do pracy skutecznie przyczynia się do pełnego rozwoju osoby, wyrabiania pożądanych cech charakteru i postaw społecznych we wczesnej edukacji. Prowadzi do rozwoju nawyku pracowitości, umiejętności i sprawności celowego działania, wdrażania do szacunku wobec pracy swojej i innych. W formie zabawowej, przez prace użyteczne, poznawanie zawodów, naśladowanie prac wykonywanych przez dorosłych, dziecko sposobi się do przyszłych ról życiowych i pracy. Aktywność ta wspiera jego rozwój psychoruchowy, pomaga sprawnie uczestniczyć we współpracy z innymi i zastosować poznane normy zachowania, podejmować obowiązki służące nie tylko dobru własnemu, ale i wspólnemu.
In addition to the fun and learning, work is an important means of upbringing, but also it is one of its goals. Upbringing by working and to work effectively contributes to the full development of the person, kneading desirable character traits and social attitudes in early childhood education. It leads to the development of the habit of hard work, the skill and efficiency of purposeful action and the implementation of the respect for the work of his, and others. In a playful way, through useful work, learning professionals, imitating the work done by an adult, the child is preparing for future roles in life and work. This activity supports the development of psychomotor, helps to effectively participate in co-operation with others, and use the known norms of behavior, to take responsibilities of serving not only their own well-being, but also common well-being.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4643
ISSN: 1643-9171
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Opiela_Maria_Loyola_Wychowanie_przez_prace_i_do_pracy_we_wczesnej_edukacji.pdf1,89 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons