Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/457
Tytuł: Relacje społeczne osób niesłyszących i słabosłyszących w środowisku pracy
Autorzy: Domagała-Zyśk, Ewa
Słowa kluczowe: niesłyszący; słabosłyszący; deaf; hard of hearing; job satisfaction; communication barriers
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Źródło: Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 2015, nr 1 (27), s. 61-72
Abstrakt: Satysfakcja z pracy zawodowej zarówno w przypadku osób sprawnych, jak i niepełnosprawnych wiąże się nie tylko z korzyściami finansowymi czy też prestiżem danego zawodu, lecz także z czynnikami społecznymi, takimi jak atmosfera w pracy, relacje interpersonalne, poczucie przynależności i bezpieczeństwa. W sytuacji osób niesłyszących i słabosłyszących nie jest łatwo osiągnąć te cele, ponieważ wymaga to przezwyciężenia bariery komunikacyjnej. Celem artykułu jest określenie jakości relacji społecznych w środowisku pracy zawodowej osób niesłyszących i słabosłyszących. Po przedstawieniu sytuacji tej grupy na współczesnym rynku pracy i uzasadnieniu znaczenia, jakie mają dla nich pozytywne relacje społeczne, autorkaprezentuje wyniki badań własnych. Zostały one przeprowadzone wśród 31 niesłyszących i słabosłyszących pracowników. Wyniki pokazują wysoki poziom motywacji do podejmowania pracy zawodowej oraz wysoki poziom ogólnej satysfakcji z pracy. Zarazem jednak ukazują duże trudności w zakresie komunikacji i konsekwentnie niski poziom satysfakcji z relacji społecznych w środowisku pracy. Wskazują na konieczność dalszych badań tego zjawiska oraz podejmowania przez doradców zawodowych i trenerów działań praktycznych w celu zmiany tej sytuacji.
In the case of both nondisabled people and people with disabilities, satisfaction from one’s career is connected not only with financial benefits or the prestige of a given profession, but also with social factors, such as atmosphere at work, interpersonal relationships or a feeling of membership and security. These goals are difficult to achieve for deaf and hard-of-hearing people as this would require that the communication barrier be overcome. The purpose of the article is to define the quality of social relationships in the work environment of deaf and hard-of-hearing people. The Author presents this group’s situation in the modern labor market and justifies the importance of positive social relationships to this group; then she presents the findings of her own study. It was conducted among 31 deaf and hard-of-hearing employees. The findings show a high level of motivation for taking up employment and a high level of overall job satisfaction. At the same time, however, they show significant difficulties in communication and, in consequence, a low level of satisfaction from social relationships in the work environment. The findings indicate that further research on this phenomenon is needed and that practical actions need to be undertaken by career counselors and coaches in order to change this situation.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/457
ISSN: 1734-5537
Pojawia się w kolekcji:Artykuły naukowe (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Domagala-Zysk_Relacje_spoleczne_osob_nieslyszacych_i_slaboslyszacych_w_srodowisku_pracy_edited.pdf261,7 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.