Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4558
Title: 170 lat realizacji systemu ochrony przez wychowanie w koncepcji Edmunda Bojanowskiego
Other Titles: 170 years of realization of the protection system through upbringing in Edmund Bojanowski's concept
Authors: Opiela, Maria Loyola
Keywords: dziecko; child; wychowanie integralne; integral education; system ochrony; system of protection; przedszkole; nursery; Edmund Bojanowski; Congregation of the Servant Sisters; Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Issue Date: 2020
Publisher: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Biuletyn Historii Wychowania, 2020, nr 42, s. 199-208
Abstract: Myśl pedagogiczna i koncepcja systemu ochrony przez wychowanie Edmunda Bojanowskiego, mimo iż zrodziła się 170 lat temu, jawi się dzisiaj jako nowatorska i wyjątkowo aktualna. Zastosowana we współczesnej edukacji przedszkolnej i opiece nad dzieckiem jest kontynuacją działań koncepcji wychowania i jej praktycznej realizacji przez założenie 3 maja 1850 r. ochronki i Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Z różnych środowisk w Polsce i na świecie wciąż oczekiwana jest teoretyczna i praktyczna aplikacja tej koncepcji oraz nowych badań i opracowań naukowych dotyczących istoty wczesnej edukacji realizowanej w katolickiej myśli pedagogicznej w kontekście współczesnych wyzwań cywilizacyjnych.
The pedagogical thought and concept of the system of protection by Edmund Bojanowski's upbringing, even though it was born 170 years ago, appears today to be innovative and exceptionally up-to-date. Applied in contemporary pre-school education and child care, it is a continuation of the concept of upbringing and its practical implementation by establishing on May 3, 1850 the nursery and Congregation of the Servant Sisters. The theoretical and practical application of this concept and new research and scientific studies on the essence of early education realized in Catholic pedagogical thought in the context of contemporary civilization challenges is still expected from various circles in Poland and worldwide.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4558
DOI: 10.14746/bhw.2020.42.13
ISSN: 1233-2224
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Opiela_Maria_Loyola_170_lat_realizacji_systemu_ochrony_przez_wychowanie.pdf1,07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons