Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/449
Tytuł: Alternatywne metody rozwiązywania sporów budowlanych
Tytuły równoległe: Alternative methods of resolving construction disputes
Autorzy: Bara, Damian
Słowa kluczowe: negocjacje; mediacje; arbitraż; FIDIC; prawo budowlane; negotiation; mediation; arbitration; construction law
Data wydania: 5-mar-2019
Abstrakt: Celem dysertacji jest analiza przepisów i literatury odnoszących się do alternatywnych metod rozwiązywania sporów (dalej ADR) w kontekście ich zastosowania do rozwiązywania sporów wynikłych na gruncie prawa budowlanego. Wynikiem pracy jest zweryfikowanie i potwierdzenie tez badawczych postawionych w niniejszej rozprawie doktorskiej. Rozprawa składa się ze wstępu, czterech rozdziałów wraz z podrozdziałami oraz zakończenia. Pierwszy rozdział ma charakter teoretyczny i został poświęcony zagadnieniom wstępnym dotyczącym ADR oraz prawa budowlanego. Kolejny rozdział dotyczy negocjacji, ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji w sporach budowlanych. Trzeci rozdział w całości koncentruje się na instytucji mediacji. Omówiono regulację prawną z zakresu mediacji w Polsce, poruszono kwestię zastosowania mediacji w sporach budowlanych oraz kwestię mediacji w relacji do warunków kontraktowych FIDIC. Tematyka ostatniego rozdziału koncentruje się wokół instytucji arbitrażu, ze szczególnym uwzględnieniem jego zastosowania w kontekście rozwiązywania sporów powstałych w trakcie realizacji inwestycji budowlanej. Jako ostatnie zagadnienie przedmiotowego rozdziału odniesiono się do regulacji dotyczącej arbitrażu zawartej w Warunkach Kontraktowych FIDIC. Zakończenie stanowi podsumowanie rozważań przeprowadzonych w niniejszej dysertacji.
The aim of the dissertation is to analyze the rules and literature relating to alternative dispute resolution (hereinafter ADR) in the context of their application to the resolution of disputes arising from the construction law. The result of the work is to verify and confirm the research theses set out in this doctoral dissertation. The dissertation consists of an introduction, four chapters with subsections and endings. The first chapter is of a theoretical nature and has been devoted to preliminary issues regarding ADR and construction law. The next chapter concerns negotiations, with particular emphasis on negotiations in construction disputes. The third chapter focuses entirely on the institution of mediation. The legal regulation in the field of mediation in Poland was discussed, the issue of the use of mediation in building disputes was discussed, as well as the issue of mediation in relation to the FIDIC contract conditions. The subject of the last chapter concentrates on the institution of arbitration, with particular emphasis on its application in the context of resolving disputes arising during the construction project implementation. The last issue of this chapter refers to the arbitration regulation contained in the FIDIC Conditions of Contract. The ending is a summary of the considerations made in this dissertation.
Opis: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/449
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WPPKiA)

Pliki tej pozycji:
Plik RozmiarFormat 
Bara_Alternatywne_metody_rozwiazywania_sporow_budowlanych_edited.pdf2,12 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.