Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/444
Tytuł: Obedience in the Various Forms of Consecrated Life
Tytuły równoległe: Posłuszeństwo w różnych formach życia konsekrowanego
Autorzy: Van Scott, Mary Elizabeth
Słowa kluczowe: obedience; consecrated life; development; history; posłuszeństwo; życie konsekrowane; rozwój; historia
Data wydania: 26-lut-2019
Abstrakt: Obedience involves all aspects of the consecrated life. The manner in which it is practiced is influenced by the diversity of forms. This calls for academic analysis of what is essential to the universal nature of the sacred bond of obedience. It also calls for analysis of what is intrinsic to the authentic practice of obedience in each particular form. The essence of obedience is always the same but its practice cannot be uniform. The unique nature of each type of consecrated life shapes the way obedience will be lived and practiced. This dissertation is composed of 6 chapters: the concept of consecrated obedience (I), its privileged place among virtues and evangelical counsels; this chapter also presents the concept of “sacred bonds” and in-depth analysis of canon 601. Next is a history of the unfolding of consecrated life (II), an analysis of its current state (III and IV) and a discussion on its future development (VI). There is also an analysis of the sources of authority for consecrated life (V).
Posłuszeństwo obejmuje wszystkie aspekty życia konsekrowanego. Sposób jego praktykowania określony jest przez różnorodność form tego życia. Rzeczywistość ta stanowi wyzwanie do podjęcia analizy w celu uchwycenia uniwersalnej natury świętych więzów posłuszeństwa. Powinna ona prowadzić do określenia istotnej wewnętrznej treści autentycznego praktykowania posłuszeństwa w każdej z konkretnych form. Istota posłuszeństwa jest zawsze ta sama, ale jego praktyka powinna mieć różne formy. Szczególny charakter każdego rodzaju życia konsekrowanego ma wpływ na sposób, w jaki posłuszeństwo będzie przeżywane i praktykowane. Praca zawiera 6 rozdziałów: koncepcję konsekrowanego posłuszeństwa (I), jego uprzywilejowaną pozycję wśród innych cnót i rad ewangelicznych; rozdział ten przedstawia też koncepcję „świętych więzów” i szczegółową analizę kanonu 601. Następnie przedstawia rys historyczny rozwoju życia konsekrowanego (II), analizę jego obecnej sytuacji (III i IV) oraz dyskusję nad przyszłym jego rozwojem (VI). Analizuje źródła autorytetu w życiu konsekrowanym (V).
Opis: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa Kanonicznego; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/444
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WPPKiA)

Pliki tej pozycji:
Plik RozmiarFormat 
Van_Scott_Obedience_in_the_Various_Forms_of_Consecrated_Life_edited.pdf1,85 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.