Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/436
Tytuł: Duchowość sakramentu pokuty i pojednania w kluczu "przybliżenia z ufnością" (por. Hbr 4,16)
Tytuły równoległe: The Spirituality of the Sacrament of Penance and Reconciliation, understood as “approaching with confidence” (cf. Heb 4:16)
Autorzy: Paszkowska, Teresa
Słowa kluczowe: grzech; przybliżenie się; nowy człowiek; pojednanie; pokuta; sin; approaching; new man; reconciliation; penance
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo KUL
Źródło: Czy można dzisiaj wzywać do nawrócenia i pokuty? Chrześcijańska odpowiedź wiary, red. M. Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk, Lublin 2015, s. 41-71
Abstrakt: Duchowość Sakramentu Pokuty została ujęta w konwencję „przybliżenia się”. Istotę sakramentu i logikę praktyki pokuty ukazano w odniesieniu do dziejów przedwiecznych, aktualnej doczesności i perspektywy wieczności, w których relacja Boga i ludzi jest naruszona i odzyskiwana. W pierwszym etapie to Bóg przybliża się do człowieka zalęknionego i wewnętrznie zamkniętego wskutek grzechu. W aktualnej doczesności, dzięki Wcielenia Syna Bożego, człowiek może zwrócić się do Boga bliskiego, w Kościele czerpiąc z mocy sakramentów „nowe życie” (przez od-rodzenie w Synu). Wieczność jawi się jako bezpieczny i trwały stan bliskości Boga i ludzi, w którym grzech i szatan (przeciwnik Boga i człowieka) nie znajdują już miejsca.
The Spirituality of the Sacrament of Penance has been presented in the convention of “approaching.” The essence of the sacrament and the logics of the penitential practice were shown in relation to the pre-temporal history, to the present age and in the perspective of eternity, in which the relationship between God and people is disturbed and regained. In the first phase it is God who approaches the man full of fear and closed inside himself as a result of sin. In the present age, thanks to the Incarnation of the Son of God, man can address God who is near, drawing new life in the Church from the power of sacraments (through being re-born in the Son). The eternity appears as a safe and permanent state of proximity between God and humans, where there is no more room for sin and Satan (the opponent of God and man). 1. Pre-temporal history: God drawing near. 2. The present age: in the scope of the power of sacraments. 3. Eternity: the safe and permanent state of proximity.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/436
ISBN: 978-83-8061-122-1
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Paszkowska_Duchowosc_sakramentu_pokuty_i_pojednania_w_kluczu_przyblizenia_z_ufnoscia_por_Hbr_4_16_edited.pdfRozdział609,54 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons