Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/428
Tytuł: Czy chrześcijanie mogą „narzucać” swoje prawa ludziom mającym inny światopogląd? Uwagi na marginesie debaty społecznej w Polsce
Tytuły równoległe: Can Christians „impose” their rights on people who have a different worldview? Comments at the margin of social debate in Poland
Autorzy: Smykowski, Krzysztof
Słowa kluczowe: abortion; civil law; moral law; natural law; aborcja; prawo cywilne; prawo moralne; prawo naturalne
Data wydania: 21-gru-2018
Wydawca: Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach
Źródło: Sympozjum, 2018, T. 22, nr 2, s. 199-209
Abstrakt: Celem artykułu jest podjęcie refleksji nad zagadnieniem możliwości prawnej regulacji niektórych kwestii moralnych. Toczy się bowiem wciąż debata społeczna dotycząca m.in. prawnych aspektów przerywania ciąży. Po syntetycznym ukazaniu fundamentu prawa do życia, którego źródłem jest nadprzyrodzona godność człowieka, podjęto problem prawnej regulacji analizowanych kwestii. Stwierdzono, że niektóre swoje źródło mają w powszechnie obowiązującym prawie naturalnym, a normy religijne je wzmacniają i dostarczają nowej motywacji. Wskazano ponadto na potrzebę permanentnej formacji sumienia, które nie może zostać zastąpione przez prawo.
The aim of the article is to reflect on the problem of the possibility of legal regulation of some moral issues. There is still a social debate regarding, among legal aspects of abortion. After a synthetic presentation of the foundation of the right to life, the source of which is the supernatural dignity of a human being, the problem of legal regulation of the analyzed issues was raised. It has been found that source of some of them is in the universally binding natural law, and religious norms strengthen them and provide new motivation. It also pointed to the need for permanent formation of conscience, which cannot be replaced by the law.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/428
Alternatywna Lokalizacja: http://www.sympozjum.scj.pl/czy-chrzescijanie-moga--narzucac--swoje-prawa-ludziom-majacym-inny-swiatopoglad--uwagi-na-marginesie-debaty-spolecznej-w-polsce
DOI: https://doi.org/10.4467/25443283SYM.18.028.9709
ISSN: 2543-5442
Pojawia się w kolekcji:Artykuły naukowe (WT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Smykowski_Czy_chrzescijanie_moga_narzucac_swoje_prawa_ludziom_majacym_inny_swiatopoglad_edited.pdfArtykuł173,43 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.