Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4120
Title: Współczesna katecheza niepełnosprawnych
Other Titles: Contemporary catechesis of the disabled
Authors: Kiciński, Andrzej
Keywords: niepełnosprawni intelektualnie; niewidomi; niesłyszący; katecheza; intellectually disabled; blind; deaf; catechesis
Issue Date: 2015
Publisher: Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne
Citation: „Ateneum Kapłańskie”, 2015, T. 164, z. 1 (635), s. 30-45.
Abstract: Katecheza osób niepełnosprawnych jest działalnością zbawczą Kościoła skierowaną do całej wspólnoty wiernych. Jej celem jest realizacja miłości chrześcijańskiej i ukazanie chrześcijańskiego sensu życia każdego człowieka. Zadaniem Kościoła jest włączenie swoich niepełnosprawnych członków - na miarę ich możliwości - do aktywnego uczestnictwa w życiu eklezjalnym. Katecheza nieustannie poszukuje rozwiązań, jak odpowiedzieć na wezwanie Boga i wzrastać w świętości w tych warunkach, w których występują specyficzne cechy biologiczne, psychiczne, społeczne i duchowe.
The catechesis of people with disabilities is a salvific activity of the Church addressed to the entire community of believers. Its objective is a realization of Christian love and to show the Christian sense of life of every human being. The task of the Church is to include its disabled members – according to their capabilities – in the active participation in the ecclesial life. Catechesis is continuously searching for an answer, how to respond to the call of God and to grow in holiness in these conditions with specific biological, psychological, social and spiritual qualities.
Description: ORCID: 0000-0003-3076-6878
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4120
ISSN: 0208-9041
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kicinski_Andrzej_Wspolczesna_katecheza_niepelnosprawnych.pdf1,09 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons