Kapitał społeczny i kulturowy młodzieży polonijnej na przykładzie Fundacji im. Władysława Reymontaw Kanadzie

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-02-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Głównym celem podjętego w rozprawie projektu badawczego było uzyskanie odpowiedzi na pytanie o to, jaki jest kapitał społeczny i kulturowy młodzieży polonijnej w Kanadzie, w porównaniu z kapitałem społecznym i kulturowym, który posiada młodzież współpracująca z Fundacją im. Wł. Reymonta, a także empiryczna weryfikacja tezy zakładającej, ze wspomniana młodzież polonijna współpracująca z organizacją imienia Noblisty posiada wyższy kapitał społeczny i kulturowy niż młodzież polonijna, która z nią nie współpracuje. Na podstawie analizy danych empirycznych zgromadzonych dzięki socjologicznym badaniom ilościowym powyższa teza została potwierdzona. Okazało się również, że osoby badane posiadają relatywnie wyższy kapitał społeczny niż kulturowy. Zarówno zaufanie, które wpływa na gęstość, jak i charakter relacji osób badanych, jak też normy, będące regulatorem porządku społecznego i nawiązywane przez badanych powiązania wpływające na sprawność funkcjonowania samego systemu oraz współpraca z Fundacją im. Wł. Reymonta jako element ułatwiający dostęp do społecznie cenionych dóbr, powiększają zasoby kapitału społecznego badanych. Również w kontekście kapitału kulturowego, inkorporowana forma tego zasobu sprawia, że jednostka ma świadomość określonych kodów kulturowych, forma zobiektywizowana wyposaża ją w dobra ekonomiczne, forma zinstytucjonalizowana w osiągnięcia, poświadczone zazwyczaj różnego rodzaju dokumentami, a współpraca z Fundacją im. Wł. Reymonta również daje dostęp do cenionych społecznie dóbr, co w konsekwencji powiększ zasoby kapitału kulturowego.
The main purpose of the research undertaken in the PhD thesis was to obtain an answer to the question of what the social and cultural capital of Polonia's youth in Canada are in comparison with the social and cultural capital of Polonia's youth in Canada who cooperate with the W. Reymond Foundation. The main purpose of the dissertation was empirical verification of the thesis, assuming that the Nobel laureate organization has higher social and cultural capital than Polish youth who do not cooperate with it. Based on the analysis of empirical data collected through sociological quantitative research, the above thesis has been confirmed. It has also turned out that the respondents have relatively higher social capital rather than cultural one. Both the trust affects the density and nature of the respondents' relationships, an s well as the norms that regulate the social order and the connections established by the respondents' that affect the efficiency of the system itself, and the cooperation with the W. Reymont Foundation, as an element facilitating access to social capital resources. Also, in the context of cultural capital, the incorporated form of this resource makes, the objectified form equips them with economic goods, the institutionalized form with achievements, usually confirmed by various types of documents, and cooperation with the W. Reymont Foundation also gives access to socially valued goods, which in turn increases the resources of cultural capital of the respondents.
Description
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Socjologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Monika Adamczyk, promotor pomocniczy: ks. dr Tomasz Adamczyk
Keywords
kapitał społeczny, kapitał kulturowy, młodzież polonijna, Kanada, Fundacja im. Wł. Reymonta, social capital, cultural capital, Polonia's youth, Canada, The Władysław Reymont Foundation
Citation
ISBN