Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4072
Title: Regulacja poczęć a więzi małżeńsko-rodzinne. Studium na podstawie badań małżonków w diecezji sandomierskiej
Other Titles: Regulation of Conception and the Bonds of Marriage and Family. A Study Based on a Research on Spouses in the Sandomierz Diocese
Authors: Rzepka, Kamila
Keywords: regulacja poczęć; metody; jakość; więź małżeńsko-rodzinna; wpływ; znaczenie; diecezja sandomierska; badania, małżonkowie; badania, małżonkowie; regulation of conception; methods; quality; marital and family bond; influence; importance; Sandomierz Diocese; empirical study; spouses
Issue Date: 2022
Publisher: Wydawnictwo KUL
Abstract: W dobie promowania na szeroką skalę antykoncepcji i aborcji oraz niewłaściwej wiedzy na temat naturalnej regulacji poczęć, potrzebna jest duszpasterska troska Kościoła o małżeństwo i rodzinę. W sposób szczególny dokonuje się ona w obszarze więzi-małżeńsko rodzinnych oraz w zakresie planowania rodziny, rozumianego przez Kościół jako odpowiedzialne rodzicielstwo. Publikacja Regulacja poczęć a więzi małżeńsko-rodzinne. Studium na podstawie badań małżonków w diecezji sandomierskiej została napisana na podstawie badań prowadzonych od kwietnia do września 2019 roku. Celem prowadzonych badań na próbie 345 małżonków było sprawdzenie, czy stosowane różnych metod regulacji poczęć różnicuje jakość więzi małżeńsko-rodzinnych. Studium empiryczne zostało zrealizowane na terenie diecezji sandomierskiej, co jest podyktowane naukową kwerendą dotyczącą świadectw na podjęty temat, zgromadzonych przez Pierwszą Instruktorkę Diecezjalną Dorotę Kwapisz. Spodziewanym rezultatem publikacji jest poszerzenie istniejącej dotychczas wiedzy dotyczącej metod regulacji poczęć oraz ich wpływu na więzi między małżonkami oraz między rodzicami i dziećmi. W tym kontekście badano związek między zmienną niezależną a następującymi więziami małżeńsko-rodzinnymi: uczuciowo-ekspresyjną, psychospołeczną, religijno-moralną, opiekuńczo-wychowawczą, seksualno-prokreacyjną, kulturalno-towarzyską oraz ekonomiczno-gospodarczą. Uzyskane wyniki badań potwierdziły główną hipotezę badawczą, iż stosownie różnych metod regulacji poczęć różnicuje jakość więzi małżeńsko-rodzinnych. Przeprowadzone badania ujawniły natomiast, że w niektórych aspektach zmienne demograficzne i pośrednicząca religijność okazały się bardziej różnicujące, niż zmienna niezależna, zwłaszcza w obszarze poczucia jedności wychowania religijnego i moralnego w rodzinie, a także w zakresie wspólnotowego przeżywania praktyk religijnych. Badania ujawniły, że fundamentalną kwestią dla badanego zagadnienia jest hierarchia znaczenia poszczególnych więzi małżeńsko-rodzinnych. Osoby stosujące NPR lub niestosujący metod wyżej cenią więzi ze współmałżonkiem, w przeciwieństwie do badanych stosujących antykoncepcję i metody mieszane, dla których znacznie ważniejsze okazały się więzi z dziećmi, w czym uwidacznia się wpływ stosowanej regulacji poczęć. Novum niniejszej publikacji stanowi zbadanie w szczegółowym zakresie związku stosowanych metod regulacji poczęć z więziami między rodzicami i dziećmi. Badania wykazały, że stosowanie metod naturalnego planowania rodziny, stosowanie metod antykoncepcyjnych, metod mieszanych lub niestosowanie żadnych metod regulacji poczęć ma znaczenie nie tylko dla jakości relacji między małżonkami, ale wpływa również jakościowo na relacje rodziców z dziećmi – korzystnie w przypadku metod naturalnej regulacji poczęć lub braku stosowania metod i niekorzystnie w przypadku metod antykoncepcyjnych i mieszanych. Analiza wyników badań pozwoliła wskazać pewne postulaty dla duszpasterstwa rodzin w zakresie propagowania właściwej wiedzy dotyczącej regulacji poczęć oraz umacniania więzi małżeńsko-rodzinnych, dla rozwoju których, najbliższym środowiskiem poza domem rodzinnym jest wspólnota parafialna.
In an era of large-scale promotion of contraception and abortion and inadequate knowledge of the natural regulation of conception, the Church's pastoral care for marriage and family is needed. This is particularly done in the area of marriage and family bonds and in the area of family planning, understood by the Church as responsible parenthood. The publication Regulation of Conception and the Bonds of Marriage and Family. A Study Based on a Research on Spouses in the Sandomierz Diocese was written on the basis of research conducted from April to September 2019. The purpose of the research conducted on a sample of 345 spouses was to verify whether the use of different methods of regulation of conception differentiates the quality of marital and family bonds. The empirical study was carried out on the territory of the Sandomierz Diocese, what is dictated by the scientific inquiry on the testimonies on the subject taken up, collected by the first Diocesan Instructor Dorota Kwapisz. The expected result of the publication is the expansion of the current knowledge regarding methods of regulation of conception and their impact on the bonds between spouses and between parents and children. In this context, the relationship between the independent variable and the following marital and family bonds was studied: emotional-expressive, psychosocial, religious-moral, caring-educational, sexual-procreative, cultural-social, and economic. The results of the study confirmed the main research hypothesis that the use of various methods of regulation of conception differentiates the quality of marital and family bonds. On the other hand, the study revealed that in some aspects the demographic variables and mediating religiosity proved to be more differentiating than the independent variable, especially in the area of the sense of unity of religious and moral upbringing in the family, as well as in the area of community experience of religious practices. The research revealed that fundamental to the issue under study is the hierarchy of the importance of specific marriage and family bonds. Those who use the NFP or do not use methods value bonds with their spouse higher, in contrary to the respondents who use contraception and mixed methods, for whom bonds with children turned out to be much more important, in which the influence of the used method of regulation of conception becomes apparent. The novelty of this publication is the detailed examination of the relationship between the methods of regulation of conception used and the bonds between parents and children. The research showed that the use of natural family planning methods, the use of contraceptive methods, mixed methods or not using any conception regulation methods not only matters for the quality of the relationship between spouses, but also qualitatively influences the relationship between parents and children - positively in the case of natural conception regulation methods or no methods and negatively in the case of contraceptive and mixed methods. The analysis of the results of the study made it possible to point out some postulates for the pastoral care of families in terms of promoting proper knowledge of the regulation of conception and strengthening marital-family ties, for the development of which the closest environment outside the family home is the parish community.
Description: Wprowadzenie
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4072
ISBN: 978-83-8288-060-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rzepka_Regulacja_poczec_a_wiezi_malzensko_rodzinne.pdfWprowadzenie995,25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons