Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4050
Title: A familia entre a educação cristã e a proposta de fé. Reflexão sobre os modelos catequéticos em curso
Other Titles: The family between Christian education and proposal of faith. Catechetical model
Rodzina między chrześcijańską edukacją a propozycją wiary. Modele katechetyczne
Authors: Kiciński, Andrzej
Keywords: wiara; model katechetyczny; parafia; wspólnoty religijne; media; faith; catechetical model; parish; religious associations; media
Issue Date: 2018
Publisher: Secretariado Nacional da Educação Cristã - Lisboa
Citation: “Pastoral Catequética: revista de catequese e educação”, 2017-2018, R. 13/14, nr 39-40, s. 195-200.
Abstract: The article shows three models of Christian education in which the proposal of a faith way is at the centre. The first traditional model is linked to the proposal of spiritual development in the parish. The second is linked to new developments in the charism of new religious groups, associations and communities. A novelty is the proposal of a systematic or occasional proposal of faith present in the media world.
Artykuł ukazuje trzy modele edukacji chrześcijańskiej, w których w centrum jest propozycja drogi wiary. Pierwszy tradycyjny model jest związany z propozycją rozwoju duchowego w parafii. Drugi jest związany z nowymi rozwiązaniami w duchu charyzmatu nowych grup religijnych, stowarzyszeń i wspólnot. Nowością jest propozycja systematycznej bądź okazjonalnej propozycji wiary obecnej w świecie mediów.
Description: ORCID: 0000-0003-3076-6878
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4050
ISSN: 124-627
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kicinski_Andrzej_A_familia_entre_a_educacao_crista_e_a_proposta_de_fe.pdf3,38 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons