Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3959
Title: Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska. Konteksty literackie, kulturowe i życie społeczno-polityczne
Other Titles: Russian, Ukrainian and Belarusian Emigration. Literary and Cultural Contexts and Socio-Political Life
Authors: Kaczmarczyk, Marta
Sidor, Monika
Siwek, Beata
Woźniak, Anna
Keywords: emigracja; ojczyzna; dokumenty pamięci; II wojna światowa; pamięć historyczna; biografia; trauma; emigration; homeland; memory documents; World War II; historical memory; biography
Issue Date: 2022
Publisher: Wydawnictwo KUL
Abstract: Monografia stanowi pokłosie konferencji naukowej Emigracja rosyjska, ukraińska i białoruska. Kultura, literatura, życie polityczne, która odbyła się w dniach 27-28 maja 2021 roku. W pierwszej części tomu zebrane zostały artykuły podejmujące temat drugiej wojny światowej, połączony z kwestią emigracji jako fenomenu. Rozpatrywane tu są następujące aspekty badawcze konceptu wojny: pamięć historyczna, literacki obraz wojny, emigracyjna publicystyka o wojnie, moralna postawa pisarzy emigrantów a wojna, doświadczenie przemocy. W części drugiej tomu zebrano prace poświęcone zagadnieniom estetyki, specyfiki gatunkowej, recepcji literatury emigracyjnej oraz konkretnym problemom uobecniającym się w analizowanych tekstach – zagadnienie feminizmu i kobiecości, rola pamięci i nie-pamięci, motywy malarskie. Na trzecią część tomu składają się artykuły poświęcone problemom kulturowym i społeczno-politycznym emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej, „nieznanym” twórcom w życiu literackim emigracji.
In this book, we present the results of the conference Russian, Ukrainian and Belarusian Emigration. Culture, Litefature Political Life, which took place on May 27-28, 2021. The first part of the volume contains articles dealing with the subject of the Second World War, combined with the issue of emigration as a phenomenon. The book focuses on following research aspects of war: historical memory, literary image of war, émigré journalism about war, moral attitude of émigré writers and war, experience of violence. The second part of the volume contains works devoted to the issues of aesthetics, genre specificity, reception of emigration literature and specific problems present in the analyzed texts - the issue of feminism and femininity, the role of memory and non-memory, painting motifs. The third part of the volume consists of articles devoted to the cultural and socio-political problems of the Russian, Ukrainian and Belarusian emigration, "unknown" authors in the literary life of the emigration
Description: Wprowadzenie
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3959
ISBN: 978-83-8288-063-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaczmarczyk_Sidor_Siwek_Wozniak_Emigracja.pdfWprowadzenie730,2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons