Małżeństwo jako sakrament. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań młodych małżonków diecezji siedleckiej

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo KUL
Abstract
Małżeństwo jest jedną z najważniejszych instytucji społecznych, ponieważ większość osób tworzących społeczność żyje w legalnych małżeństwach. Powołanie do małżeństwa jest podstawowym i fundamentalnym powołaniem człowieka. Pan Bóg stworzył człowieka przede wszystkim do życia w małżeństwie, które przez Chrystusa zostało podniesione do godności sakramentu. Autor monografii podjął wyzwanie dotyczące nauczania Kościoła o sakramencie małżeństwa. Część teoretyczna monografii zawiera podstawy teologiczne, które ukazują początki konstytuowania się małżeństwa sakramentalnego, jego istotę, łaskę, cele i przymioty oraz szafarza. W monografii jest także nawiązanie do problematyki trynitarnego charakteru małżeństwa. Część empiryczna monografii zawiera 15 tabel z wynikami badań przeprowadzonych wśród 78 par młodych małżonków (do 6. lat od zawarcia małżeństwa). Wiodącą metodą badań była metoda analizy paradygmatu teologii pastoralnej, która obejmuje trzy etapy postępowania badawczego: normatywny, zrealizowany i postulowany. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na sformułowanie wniosków i postulatów pastoralnych dotyczących znajomości sakramentu małżeństwa przez młodych małżonków oraz ich stosunku do wyzwań, przed którymi stają.
Marriage is one of the most important social institutions because most of the people who make up the community live in legal marriages. The vocation to marriage is the fundamental vocation of man. God created man primarily to live in marriage which was raised by Christ to the dignity of a sacrament. The author of the monograph took up the challenge of teaching the Church about the sacrament of marriage. The theoretical part of the monograph contains theological foundations that will outline the beginnings of the formation of sacramental marriage, its essence, grace, goals and attributes, and the minister. In the monograph there is also a reference to the trinitarian nature of marriage. The empirical part of the monograph contains 15 tables with the results of research conducted among 78 couples of young spouses (up to the 6th year of marriage). The leading research method was the method of analyzing the paradigm of pastoral theology, which includes three stages of research: normative, realized and postulated. The obtained research results allowed for the formulation of conclusions and pastoral postulates regarding the knowledge of the sacrament of marriage by young spouses and their attitude to the challenges they face.
Description
Wprowadzenie
Keywords
małżeństwo, sakrament, młodzi małżonkowie, marriage, sacrament, young spouses
Citation
ISBN
978-83-8288-061-8