Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3905
Title: Media płaszczyzną debaty o parytetach
Authors: Łukasik-Turecka, Agnieszka
Keywords: media; parytety; kobiety; listy wyborcze; kampania wyborcza; wybory; Kongres Kobiet; debata publiczna; quotas; women; electoral lists; election campaign; elections; Women's Congress; public debate
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo UMCS
Citation: Media i polityka: relacje i współzależności, red. M. Adamik-Szysiak, Lublin 2014, s. 141-158
Abstract: Omówione w artykule publikacje prasowe poruszające problematykę parytetów stanowią jedynie część publikacji, jakie ukazały się drukiem w okresie od czerwca 2009 roku (I Kongres Kobiet) do stycznia 2011 roku (podpisanie przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawy kwotowej). Przez półtora roku prasa w Polsce stanowiła realną platformę wymiany poglądów na temat propozycji ustawowego rozwiązania kwestii niedoreprezentowania kobiet w polityce. Na łamach dzienników i tygodników zwolennicy i przeciwnicy parytetów przedstawiali swoje argumenty. Większość redakcji zajęła określone stanowisko w tej kwestii. Publikacje, w których autorzy popierali proponowane rozwiązanie, najczęściej ukazywały się na łamach „Przeglądu” i „Polityki”. Zdecydowanie negatywnie ustosunkowali się do propozycji wprowadzenia parytetu płci na listy wyborcze autorzy publikujący na łamach „Rzeczpospolitej”, „Naszego Dziennika” i „Niedzieli”. Z kolei próbę przedstawienia argumentów zarówno zwolenników, jak i przeciwników parytetów podjęły redakcje „Gazety Wyborczej” i „Tygodnika Powszechnego”. Bez względu na ostateczne konsekwencje wprowadzenia ustawowych kwot zamiast proponowanego w obywatelskim projekcie ustawy parytetu, funkcja platformy debaty publicznej była realizowana przez polską prasę. Niestety, w przypadku większości tytułów prasowych nie dopełniono warunku reprezentacji na równych zasadach wszystkich stron sporu.
The media publications raising the issues of parity as discussed in the article constitute merely part of the publication which appeared in print during the period June 2009 (The First Congress of Women) to January 2011 (the signing of a quota law by President Bronislaw Komorowski). During a year and a half, the press in Poland constituted a real common ground for exchanging views on the subject of a proposal of a statutory solution to the issue of under-reperesentation of women in politics. Adherents and adversaries of parity presented their arguments in dailies and weeklies. The majority of editorial staff adopted a definite stance on the issue. The publications in which the authors supported the proposed solution most often appeared in the papers of ‘Przegląd’ and ‘Polityka’. The authors publishing in the papers of ‘Rzeczpospolita’, ‘Nasz Dziennik’ and ‘Niedziela’ decidedly took a negative stance on the proposal of introducing the parity of gender on ballot papers. On the other hand, an attempt to present arguments of both adherents and adversaries of parity was made by editorial staff of ‘Gazeta Wyborcza’ and ‘Tygodnik Powszechny’. The editorial staff of ‘Gazeta Wyborcza’ and ‘Tygodnik Powszechny’, on the other hand, made an attempt to present arguments of both adherents and adversaries of parity. Irrespective of the final consequences of introducing statutory quotas instead of parity proposed in the citizen's bill the function of a common ground in a public debate was accomplished by Polish press. Unfortunately, in the case of majority of dailies and weeklies, the condition of representation based on equal principles of all contending parties was not fulfilled.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3905
ISBN: 978-83-7784-457-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lukasik-Turecka_Agnieszka_Media_plaszczyzna_debaty_o_parytetach.pdf1,83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons