Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/390
Tytuł: Geneza, powstanie i organizacja diecezji grodzieńskiej (1991-2011)
Tytuły równoległe: Genesis, creation and organization of the Grodno diocese (1991-2011)
Autorzy: Sidorka, Vitali
Słowa kluczowe: Kościół katolicki; Białoruś; Grodno; Catholic Church; Belarus
Data wydania: 14-gru-2018
Abstrakt: Z momentem odzyskania przez Białoruś niepodległości w 1991 roku rozpoczął się jakościowo nowy etap w działalności Kościoła katolickiego, który się przejawiał w szybkim odradzaniu się życia religijnego, w tworzeniu struktur administracji kościelnej oraz w podejmowaniu próby rozwiązywania problemów kadrowych. Próbą ukazania procesu reaktywacji Kościoła katolickiego na grodzieńszczyźnie jest dysertacja pod tytułem Geneza, powstanie i organizacja diecezji grodzieńskiej w latach 1991-2011. Praca obejmuje VI rozdziałów, w których naświetla następujące tematy: uwarunkowania historyczne i polityczne powstania diecezji grodzieńskiej (rozdział I), administrację centralną, w tym kurię i sąd biskupi (rozdział II), podział na parafie i dekanaty oraz budownictwo kościelne i sanktuaria (rozdział III), duchowieństwo i wierni, w tym seminarium duchowne oraz wspólnoty zakonne żeńskie i męskie (rozdział IV), zaangażowanie duszpasterskie obejmujące życie sakramentalne, nauczanie oraz nadzwyczajne formy duszpasterskie (rozdział V), aktywność społeczno-religijną, a w tym bractwa i stowarzyszenia, działalność charytatywną, zjazdy i kursy oraz inicjatywy wydawnicze (rozdział VI).
When Belarus regained its independence in 1991, a qualitatively new stage in the activities of the Catholic Church began, which manifested itself in the rapid revival of religious life, in the creation of church administration structures and in attempts to solve personnel problems. An attempt to show the process of reactivation of the Catholic Church in Grodno is a dissertation entitled Genesis, the uprising and organization of the Catholic diocese of Grodno in 1991-2011. The scientific work includes six chapters, in which the following topics are highlighted: historical and political conditions for the creation of the Grodno diocese (I), central administration, including the curia and bishop's court (II), division into parishes and deaneries, church construction and sanctuaries (III), clergy and faithful, including the seminary and male and female religious communities (IV), pastoral commitment including sacramental life, teaching and extraordinary pastoral forms (V), socio-religious activity, including fraternities and associations, activities charity, conventions and courses as well as publishing initiatives (VI).
Opis: Wydział Teologii, Instytut Historii Kościoła i Patrologii; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/390
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp otwarty

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sidorka_Geneza_powstanie_i_organizacja_diecezji_grodzienskiej_1991-2011_edited.pdf6,06 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons