Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3881
Title: Inspiracja biblijna Dyrektorium o katechizacji
Other Titles: Biblical Inspiration of the Directory for Catechesis
Authors: Kiciński, Andrzej
Keywords: katecheza; Biblia; formacja katechetów; edukacja medialna; nowe Dyrektorium o katechizacji; Catechesis; Bible; Formation of catechists; Media education; new Directory for Catechesis
Issue Date: 2021
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: "Roczniki Teologiczne", 2021, T. 68, nr 11, s. 19-41
Abstract: Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie: na ile nowe Dyrektorium o katechizacji inspiruje się natchnionym przez Boga Pismem Świętym? Badania wykazały, że dokument stanowi kolejne, dynamiczne rozwinięcie dwóch wcześniejszych tekstów, z którymi zachowuje ciągłość, ale różni się nowym usystematyzowaniem ujęcia formacji katechetów i oczywiście uwzględnieniem dorobku katechetyków oraz współczesnego Magisterium Kościoła. Bogactwo cytatów z Pisma św., zawarte w dyrektorium, nie tylko potwierdza biblijny charakter katechezy, ale z nowym dynamizmem wskazuje możliwości biblijnej animacji katechezy na każdym etapie jej rozwoju. Ważny wniosek płynący z pytania postawionego na początku dotyczy faktu, że nie należy tylko powtarzać wymienionych sformułowań kerygmatu z przeszłości. Od katechety wymaga się nie tylko znajomości wyrażeń biblijnych, ale jest on wręcz inspirowany, aby ucieleśniał kerygmat na potrzeby współczesnych osób i wspólnot. Opracowanie Bożej pedagogii w historii zbawienia w dyrektorium jest na wskroś biblijne. Magisterium Kościoła w zakresie katechezy ukazuje Objawienie jako wielkie dzieło wychowawcze Boga, które jest przeniknięte narracją biblijną. Analiza biblijna, połączona z refleksją katechetyczną, ukazuje Boga Ojca jako genialnego wychowawcę, który przekształca dzieje swojego ludu w lekcje mądrości (por. Pwt 4,36-40; 11,2-7), dostosowując się do wieku i sytuacji, w której lud ten żyje. Przedstawia Bożą pedagogię w misterium Wcielenia. Ukazuje Ducha Świętego, którego otrzymali uczniowie i byli prowadzeni przez Pocieszyciela do poznania prawdy, „aż po krańce ziemi” (Dz 1,8), dawali świadectwo o Słowie życia, którego słuchali, które oglądali i którego dotykali (por. 1 J 1,1; DK 162). Refleksja odpowiedzialnych za katechizację syntetycznie ukazała, że ewangeliczne opowieści są potwierdzeniem wychowawczego charakteru relacji Jezusa i mogą także dziś inspirować pedagogiczne działanie Kościoła. Podsumowując obecność 187 cytatów biblijnych w głównym katechetycznym dokumencie Kościoła katolickiego, należy podkreślić, że dla katechetów są one echem słów ich powołania: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15). Echo tych słów rozbrzmiewa we współczesnych sytuacjach przekazu wiary, a to znaczy, że słowo Boże jest przekazywane w żywej Tradycji Kościoła, która stawia czoła różnym wyzwaniom związanym z kulturą cyfrową, globalizacją kultury i innym współczesnym wyzwaniom.
The article is an attempt to answer the question to what extent the new Directory for Catechesis is inspired by the divinely inspired Scriptures? The research has shown that the document is a further, dynamic development of the two previous texts, with which it maintains continuity, but it differs in a new systematic approach to the formation of catechists and, of course, in taking into account the work of catechists and the contemporary Church Magisterium. The wealth of quotations from the Holy Scriptures contained in the Directory not only confirms the biblical character of catechesis, but with a new dynamism indicates the possibilities of biblical animation of catechesis at each stage of its development. An important conclusion drawn from the question posed at the beginning concerns the fact that one should not merely repeat the listed formulations of the kerygma from the past. Not only is the catechist required to know the biblical expressions, but he is even inspired to embody the kerygma for the needs of contemporary individuals and communities. The elaboration of God’s pedagogy in salvation history in the Directory is thoroughly biblical. The Church’s magisterium on catechesis presents Revelation as God’s great educational work, which is permeated by the biblical narrative. Biblical analysis combined with catechetical reflection reveals God the Father as an ingenious educator who transforms the history of his people into lessons of wisdom (cf. Deut 4:36-40; 11:2-7), adapting himself to the age and situation in which the people live. It reveals God’s pedagogy in the mystery of the Incarnation. It shows the Holy Spirit, whom the disciples received and were led by the Comforter to the knowledge of the truth, „to the ends of the earth” (Acts 1:8) gave witness to the Word of life which they had heard, seen and touched (cf. 1 Jn 1:1; DK 162). The reflection of those responsible for catechization synthetically showed that the Gospel stories are a confirmation of the educative character of Jesus’ account and can also inspire the pedagogical action of the Church today. Summing up the presence of 187 biblical quotations in the main catechetical document of the Catholic Church, it should be emphasized that for catechists they echo the words of their vocation: „Go into all the world and preach the Gospel to every creature!” (Mk 16:15). The echo of these words resounds in contemporary situations of transmission of the faith, and this means that the Word of God is transmitted in the living Tradition of the Church, which confronts the various challenges of digital culture, cultural globalization and other contemporary challenges.
Description: ORCID: 0000-0003-3076-6878
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3881
ISSN: 2353-7272
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kicinski_Andrzej_Inspiracja_biblijna_Dyrektorium_o_katechizacji.pdf543,91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons