"Social media" jako narzędzia ewangelizacyjne w diecezji zamojsko-lubaczowskiej

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-10-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Jezus przekazał misję swoim uczniom ewangelizowania wszystkich narodów. Dzięki realizacji tego zadania rozwinął się Kościół Chrystusowy. Jest on obecny we wszystkich Kościołach partykularnych. Rozprawa zatytułowana "Social media jako narzędzie ewangelizacyjne w diecezji zamojsko-lubaczowskiej", która z założenia skupia się na działalności ewangelizacyjnej jednej diecezji, de facto omawia ważne sprawy całego Kościoła; kwestie związane z istotą wspólnoty eklezjalnej. Przedmiotem podjętych badań jest ewangelizacja realizowana w Kościele zamojsko-lubaczowskim. Problem badawczy podjęty w rozprawie można wyrazić w następującym pytaniem: W jaki sposób w diecezji zamojsko-lubaczowskiej media społecznościowe są wykorzystywane do działań ewangelizacyjnych? Rozwiązanie tej kwestii jest podstawowym celem rozprawy. Zgodnie z założeniami, które wyraża triada: widzieć, oceniać, działać, odpowiedź na to pytanie pozwala na sformułowanie wniosków umożliwiających zoptymalizować analizowane działanie. Rozdział pierwszy to swoista "droga" Kościoła od osobistej wiary jego członków do ewangelizacji i nowej ewangelizacji. Rozdział drugi to refleksja nad informacją, jej antropologią i drogą do mediów. W rozdziale trzecim zaprezentowane są wyniki badań empirycznych oraz analiza materiału medialnego. Wnioski z przeprowadzonych badań i rekomendacje zostały zaprezentowane w czwartym rozdziale.
Jesus gave the mission to his disciples to evangelize all nations. Thanks to the implementation of this task, the Church of Christ developed. He is present in all the particular Churches. The dissertation entitled "Social media as an evangelization tool in the Zamość-Lubaczów diocese", which by definition focuses on the evangelization activity of one diocese, de facto discusses important matters of the entire Church. The subject of the research undertaken is evangelization carried out in the Zamość-Lubaczó Church. The research problem raised in the dissertation can be expressed with the following question: How is social media used for evangelization activities in the Zamość-Lubaczów diocese? The resolution of this issue is the primary aim of the hearing. In accordance with the assumptions expressed by the triad of seeing, evaluating, acting, the answer to this question allows for the formulation of conclusions that will optimize the analyzed activity. The first chapter is a specific "path" of the Church from the personal faith of its members to evangelization and new evangelization. The second chapter is a reflection on information, its anthropology and the path to the media. The third chapter presents the results of empirical research and the analysis of media material. Conclusions from the conducted research and recommendations are presented in the fourth chapter.
Description
Wydział Teologii, Instytut Nauk Teologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL
Keywords
ewangelizacja, nowa ewangelizacja, media, social media, diecezja zamojsko-lubaczowska, evangelism, new evangelization, Zamość-Lubaczów diocese
Citation
ISBN