Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3835
Title: Współczesne zagrożenia rodziny wyzwaniem pastoralnym. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań narzeczonych diecezji siedleckiej
Other Titles: Contemporary family threats as a pastoral chalenge. A study of the pastoral care of families in the light of the research of the brides of the Siedlce diocese
Authors: Prudaczuk, Marcin
Keywords: zagrożenia; rodzina; małżeństwo; wyzwanie; narzeczeni
Issue Date: 27-Sep-2022
Abstract: Rozprawa doktorska pt. "Współczesne zagrożenia rodziny wyzwaniem pastoralnym. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań narzeczonych diecezji siedleckiej" jest naukową refleksją nad problematyką współczesnych zagrożeń rodziny. Problem badawczy dysertacji został rozwiązany na podstawie wiele metod naukowych wykorzystanych w ramach metody wiodącej, którą jest paradygmat analizy teologii pastoralnej. Na pierwszym etapie, mającym charakter normatywny, zaprezentowani nauczanie Kościoła dotyczące zagrożeń życia małżeńskiego, rodzinnego i wychowania. Następnie, na etapie realizowanym, ukazano na podstawie wyników badań empirycznych sposób rozumienia zagrożeń przez narzeczonych. Zwieńczeniem rozprawy był trzeci etap, w którym zostały sformułowane wnioski i postulaty. Wyniki badań ukazują wyzwania, jakie stoją przed współczesnymi rodzinami i wspomagającymi je instytucjami. Wskazują także na potrzebę wsparcia w zakresie poszerzania wiedzy i nabycia umiejętności w należytym realizowaniu danego powołania. Dysertacja ponadto obejmuje aneksy zawierające kwestionariusz ankiety badań i tabele wyników.
Doctoral dissertation, "Contemporary family threars as a pastoral challenge. A study of the pastoral care of families in the light of the research of fiancées of the Siedlce diocese." is a scientific reflection on the problems of contemporary threats to the family. The research problem of the dissertation has been solved on the basis of many scientific methods used within the leading method, which is the paradigm of pastoral theology analysis. At the first stage of a normative nature has been shown, the teaching of the Church concerning the threats to marriage, family life and upbringing was presented. Then, in the stage of implementation, the dissertation has shown, on the basis of the results of empirical research, the way of understanding threats by the brides. The conclusion of the hearing was the third stage in which conclusions and postulates were formulated. The results of the research show the challenges faced by modern families and the institutions supporting them. They also indicate the need for support in terms of expanding knowledge and acquiring skills in the proper realization of a given vocation. Moreover, the dissertation includes annexes containing a survey questionnaire and tables of results.
Description: Wydział Teologii, Instytut Nauk Teologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3835
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prudaczuk_Marcin_Wspolczesne_zagrozenia_rodziny_wyzwaniem_pastoralnym.pdf2,39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons