Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3790
Title: Kościół wspólnotą wierzących w percepcji młodziezy. Studium teologicznopastoralne na podstawie badań maturzystów Archidiecezji Wrocławskiej
Other Titles: The Church as a community of believers from the view point of youths. A theological-astoral study based on research carried out among high school graduayes of the Archidiocese of Wrocław
Authors: Rozpędowski, Piotr
Keywords: wspólnota Kościoła; młodzież; troska duszpasterska; duszpasterstwo młodzieży; Church community; youth; pastoral care; youth ministry
Issue Date: 27-Sep-2022
Abstract: Młodzi ludzie a Kościół to temat ważny i aktualny, dlatego też celem niniejszej rozprawy było zapytanie młodych ludzi o to, jakie jest ich rozumienie Kościoła jako wspólnoty wierzących? W celu rozwiązania postawionego problemu badawczego autor dysertacji przeprowadził badania empiryczne wśród maturzystów zamieszkujących Archidiecezję Wrocławską. W pierwszym rozdziale pracy autor odniósł się do teoretycznych założeń przedstawiających Kościół jako wspólnotę. W drugim rozdziale opisywał Kościół słuchający i głoszący Ewangelie w opinii badanych maturzystów. Trzeci rozdział niniejszej rozprawy opisywał wspólnotowórczy wymiar liturgii w przekonaniu badanej młodzieży. Czwarty rozdział miał na celu opisanie służebnego charakteru wspólnoty Kościoła w świadomości badanych. Ostatni, piąty rozdział niniejszej rozprawy był odpowiedzią na opinie wyrażone przez młodych ankietowanych. Wśród wniosków i postulatów pastoralnych autor pracy wskazał potrzebę większego wprowadzenia młodych ludzi we wspólnotę wierzących przez konkretne działania. Zauważono, iż niezwykle ważne jest ukazanie młodym ludziom aktualności Ewangelii, a co za tym idzie całego przesłania chrześcijańskiego. Niniejsza dysertacja, pomimo iż stanowi próbę wieloaspektowego opracowania problematyki współczesnej młodzieży w kontekście ich przeżywania wiary i wspólnoty Kościoła nie rości sobie prawa do wyczerpania tematu dorastających katolików. Jest zaproszeniem do dalszych działań pomagających młodym ludziom wejść głębiej we wspólnotę wierzących.
The issue of young people and the Church remains an important and topical subject, which is why the aim of this dissertation was to find out the perception of young people on the Church as a community of believers. In order to deal with this research problem, the author of the dissertation conducted empirical research among high school graduates resident in the Archdiocese of Wrocław. In the first chapter, the author presents the theoretical bases for the concept of the Church as a community of believers. In the second chapter, he deals with the point of view of the high school graduates surveyed regarding the church as an entity which listens to and preaches the gospel. The third chapter of the dissertation describes the community-building dimension of liturgy as perceived by the youths surveyed. The fourth chapter focuses on the diaconic element of the Church community in the opinions of the young respondents. The fifth and final chapter of the dissertation is the author's response to the opinions expressed by the respondent youths. Among other pastoral conclusions and postulates, the author pointed to the need for greater efforts to bring young people into the church by taking specific action. The importance of showing young people the relevance of the gospel in fact, the whole message of Christianity, was also highlighted. However, even though this dissertation is an attempt to deal with the issue of youths in today's world within the context of their faith experience and the community of the Church, it does not claim to have exhausted the subject of adolescent Catholics. Rather, it is an invitation to undertake further action in order to help young people gain deeper entrance into the Community of believers.
Description: Wydział Teologii, Instytut Nauk Teologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3790
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozpedowski_Piotr_Kosciol_wspolnota_osob_wierzacych.pdf3,21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons