Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3780
Title: Posługa duszpasterzy wobec rodzin. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań prezbiterów w archidiecezji przemyskiej
Other Titles: The ministry of pastores towards families. The study of the pastoral care of families in the light of research on presbyters in the archdiocese of Przemyśl
Authors: Czerwonka, Grzegorz Antoni
Keywords: duszpasterstwo rodzin; duszpasterz; prezbiter; małżeństwo; rodzina
Issue Date: 26-Sep-2022
Abstract: Rozprawa doktorska pt. "Posługa duszpasterzy wobec rodzin. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań prezbiterów w archidiecezji przemyskiej" jest naukową refleksją nad problematyką posługi duszpasterzy wobec rodzin i sposobów jej realizacji. Problem badawczy dysertacji został rozwiązany w oparciu o wiele metod naukowych wykorzystanych w ramach metody wiodącej (metametody), która jest paradygmat analizy teologii pastoralnej. Na pierwszym etapie przyjętej metametody, kryteriologicznym, mającym charakter normatywny zaprezentowano nauczanie Kościoła dotyczące posługi duszpasterskiej wobec małżeństw i rodzin, wedle którego duszpasterskie towarzyszenie małżeństwom i rodzinom jest pierwszoplanową dziedziną duszpasterstwa Kościoła. Dlatego wymaga szczególnego wsparcia pastoralnego. Następnie na etapie kairologicznym lub realizowanym dysertacja ukazuje na podstawie wyników badań empirycznych przekonania prezbiterów archidiecezji przemyskiej dotyczące gotowości do podejmowania różnorakich form i sposobów posługi wobec narzeczonych, małżeństw i rodzin. Zwieńczeniem rozprawy na etapie prakseologicznym są sformułowane wnioski postulaty dla formacji prezbiterów, które mogą stać się przyczynkiem do rozwijania i udoskonalania form posługi duszpasterzy wobec rodzin. Dysertacja ponadto obejmuje aneksy, zawierające kwestionariusz ankiety badań, tabele wyników oraz wyniki dotyczące umacniania własnej tożsamości duszpasterskiej.
Doctoral dissertation entitled "The ministry of pastores towards families. The study of the pastoral care of families in the light of research on presbyters in the archdiocese of Przemyśl". The research problem of the dissertation has been solved on the basis of many scientific methods used within the leading method (metamethod), which is the paradigm of pastoral theology analysis. At the first stage of the adopted metamethod, a normative criterion, the teaching of the Church on the pastoral care of couples and families is presented, according to which the pastoral accompaniment of couples and families is the primary field of the Church's pastoral care. Therefore, it requires special pastoral support. Then, at the kairological or realized stage, the dissertation shows, on the basis of the results of empirical research, the convictions of the presbyters of the Archdiocese of Przemyśl concerning their readiness to undertake various forms and ways of service to fiancés, marriages and families. At the praxeological stage, the dissertation is crowned with formulated conclusions and postulates for the formation of presbyters, which may become a contribution to the development and improvement of the forms of pastoral service to families. The dissertation also includes appendices containing a survey questionnaire, tables of results and the results concerning strengthening of own pastoral identity.
Description: Wydział Teologii, Instytut Nauk Teologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3780
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czerwonka_Grzegorz_Antoni_Posluga_duszpasterzy_wobec_rodzin.pdf3,56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons