Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/374
Tytuł: Reguły wojskowe markiza de la Miny
Tytuły równoległe: Maxims of War by marquis of la Mina
Autorzy: Karkut, Marcin
Słowa kluczowe: Mina; Hiszpania; wojskowość; traktat; XVIII wiek; Spain; military; treaty; XVIII century
Data wydania: 28-lis-2018
Abstrakt: Jaime Miguel de Guzmán, II markiz de la Mina, łączył w sobie, parafrazując Cervantesa, pióro i miecz. Był nie tylko zręcznym dowódcą wojskowym, ale i zdolnym pisarzem traktatów wojennych. Nie było w pierwszej połowie XVIII wieku, a więc pomiędzy wojną o sukcesję hiszpańską a wojną o sukcesję austriacką, kampanii wojennej, podczas której zabrakłoby go w szeregach armii hiszpańskiej. Niezwykle lojalny wobec króla i przełożonych, honorowy w każdej sytuacji, przede wszystkim na polu bitwy, a także bardzo pobożny, był markiz de la Mina odzwierciedleniem ideału średniowiecznego rycerza. Monarchii służył do swoich ostatnich dni, pełniąc obowiązki naczelnego dowódcy Katalonii. Jako typowy przedstawiciel hiszpańskiego Oświecenia, dobrze wykształcony i oczytany, sprawdził się także w roli pisarza pamiętników oraz traktatów wojskowych. W związku z tym został Mina włączony przez znawcę osiemnastowiecznego pisarstwa wojennego, M.-R. Garcíę Hurtado do tzw. Rzeczpospolitej uczonych. Był człowiekiem całkowicie poświęconym sprawom wojennym, dlatego jego wspomnienia, co nie dziwi, podporządkowane są kampaniom wojennym i wszelkim kwestiom związanym z prowadzeniem wojny. W taki sposób powstały Reguły wojskowe, obok Wspomnień najważniejszy owoc pisarstwa Miny. Traktat został spisany w latach 50. XVIII wieku, w czasie, gdy autor pełnił funkcję gubernatora Katalonii. Opublikowany został jednak dopiero po śmierci autora, a więc po 1767 r.
Jaime Miguel de Guzmán, II marquis of la Mina combined in himself, paraphrasing Cervantes, a pen and a sword. He was not only a skilful military commander, but also a capable writer of war treaties. He participated in all the war campaigns that Spain waged in the first half of the 18th century. Was extremely loyal to his king and his superiors, honorable in every situation, above all on the battlefield, and also very pious. The Marquis of la Mina reflecting the ideal of the medieval knight. He served the Spanish Monarchy till his last day, fulfilling the duties of the commander-in-chief of Catalonia. As a typical representative of the Spanish Enlightenment, well-educated and well-read, he also proved himself as a writer of memoirs and military treaties. In connection with this, Mina was included by an expert in 18th century war writing, M.-R. García Hurtado, to the so-called Republic of Letters. He was a man completely dedicated to war affairs, which is why his memories, are subordinated to war campaigns and all issues related to the conduct of war. In this way, the Maxims of War (Máximas para la guerra) were, along with Memoirs, the most important fruit of Mina's writing. The treaty was written in the 1750s, while the author was the governor of Catalonia. However, it was published only after the author's death, that is after 1767.
Opis: Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Historii; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Cezary Taracha
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/374
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNH)

Pliki tej pozycji:
Plik RozmiarFormat 
Karkut_Reguly_wojskowe_markiza_de_la_Miny_edited.pdf5,81 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.