Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/373
Tytuł: Powstanie i rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy użyciu wzorca umowy
Tytuły równoległe: Creation and registration of a limited liability company whose deed was concluded using a model deed
Autorzy: Kędzierski, Piotr Jerzy
Słowa kluczowe: spółka s-24; wzorzec umowy; rejestracja spółki s-24; the s-24 company; model deed; registration of the s-24 company
Data wydania: 27-lis-2018
Abstrakt: Rozprawa dotyczy powstania i rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy użyciu wzorca umowy (spółka s-24). Jej przedmiotem jest ukazanie różnic występujących pomiędzy procesem powstania spółki s-24 i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto metodą tradycyjną, a także ocena wpływu tych różnic na konstrukcję spółki s-24. W pracy postawiono następujące tezy: (1) spółkę s-24, wskutek specyficznego procesu i sposobu powstania oraz z uwagi na różnicujące cechy konstrukcyjne można uznać za normatywny podtyp spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, (2) czynności sądu w procesie rejestracji spółki s-24 są uzależnione od reguł postępowania wyznaczonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a także w równym stopniu od możliwości technicznych systemu teleinformatycznego, który określa granice dopuszczalnych operacji na dokumentach tworzonych z jego pomocą, (3) spółka s-24 w praktyce spełnia częściowo odmienne cele i ma częściowo inne gospodarcze znaczenie, niż spółka, której umowę zawarto w sposób „tradycyjny”. Praca podzielona została na sześć rozdziałów. W pierwszym zaprezentowane zostały podstawowe zagadnienia z zakresu zjawiska informatyzacji prawa i informatyzacji prawa spółek w szczególności, a także omówiono zmiany legislacyjne, jakie przedsięwzięto w celu realizacji tego procesu. Drugi rozdział poświęcony został zawarciu umowy spółki s-24. Zawiera opracowanie zarówno zagadnień technicznych (związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego), jak również materialno-prawnych (związanych z zawarciem umowy, jej charakterem, postacią i treścią). W rozdziale trzecim dokonano charakterystyki konstrukcji prawnej spółki s-24 na tle spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto w sposób tradycyjny. W tym celu omówiono podstawowe instytucje prawne odnoszące się do spółki z o.o., jak również poruszono zagadnienia dotyczące formy ustrojowej oraz charakteru osobowo-kapitałowego spółki z o.o. i zweryfikowano, w jaki sposób zostały one uregulowane i jak funkcjonują w spółce s-24. Rozdział czwarty dotyczy możliwych zmian umowy spółki s-24, w szczególności takich, które nie powodują wyjścia z reżimu „spółki internetowej”. Zagadnienia dotyczące rejestracji spółki - postępowania rejestrowego oraz pozostałych czynności założycielskich - przedstawiono w rozdziale piątym. Ostatnia część pracy, ujęta w ramy rozdziału VI, stanowi prezentację wyników badań spraw rejestrowych dotyczących spółek s-24 prowadzonych przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
The dissertation concerns creation and registration of a limited liability company whose deed was concluded using a model deed (the s-24 company). Its subject matter covers differences between the formation process of the s-24 company and the limited liability company whose deed was concluded in a traditional way as well as the evaluation of the impact these differences have on the construction of the s-24 company. The following theses have been proposed in the paper: (1) a specific formation process and differentiated construction features make the s-24 company a normative subtype of a limited liability company, (2) activities of the court in the proceedings to enter the s-24 company into the register are dependent on the provisions of the generally applicable law and the technical feasibility of the IT data transmission system in equal measure, (3) the s-24 company fulfils partly divergent objectives and has partly different economic significance than the company established in a traditional way. The dissertation has been divided into six chapters. The first one presents the basic issues of the computerization of law, especially the computerization of company law. The amendments to the Commercial Companies Code necessary to implement this process have been discussed in the first chapter as well. The second chapter has been devoted to the conclusion of the s-24 company deed. It concerns both technical (related to the functioning of the IT data transmission system) and substantial law issues (related to the conclusion of the company deed, its character, form and content). The third chapter focuses on the legal structure of the s-24 company in the comparison to the limited liability company, whose deed was concluded in a traditional manner. For this purpose, the basic legal institutions relating to the limited liability company were discussed, as well as the issues concerning legal character of this company. It has been also verified how these typical legal institutions function under the regime of the s-24 company. The fourth chapter concerns amendments to the company deed. Issues regarding company registration: registration proceedings and other formation requirements are presented in the fifth chapter. The last part of the paper is a presentation of the survey of the registration court cases held before the Regional Court Lublin-Wschód in Lublin with the registered office in Świdnik.
Opis: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/373
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WPPKiA)

Pliki tej pozycji:
Plik RozmiarFormat 
Kedzierski_Powstanie_i_rejestracja_spolki_z_ograniczona_odpowiedzialnoscia_ktorej_umowe_zawarto_edited.pdf3,34 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.