Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/362
Tytuł: Nieśmiałość a osiągnięcia szkolne: analiza psychospołecznych uwarunkowań sukcesów w nauce
Tytuły równoległe: Shyness and school achievements: the study of psychosocial factors of success in learning
Autorzy: Nikel, Łukasz
Słowa kluczowe: nieśmiałość; osiągnięcia szkolne uczniów; osobowość; motywacja; przekonanie o własnej skuteczności; shyness; academic achievement; personality; motivation; self-efficacy
Data wydania: 12-paź-2018
Abstrakt: Nieśmiałość utrudnia funkcjonowanie szkolne. Trudności szkolne dzieci nieśmiałych przekładają się na niższe oceny szkolne. Celem zrealizowanego badania było poznanie znaczenia jakie pełni nieśmiałość pośrod rożnych zmiennych psychospołecznych w wyjaśnianiu osiągnięć szkolnych dzieci w wieku pomiędzy 8 i 12 rokiem życia. Przebadano 395 (K = 198, M = 197) uczniów III i IV klasy szkoły podstawowej. Okazało się, że nieśmiałość była związana z osiągnięciami szkolnymi jedynie w sposób pośredni. Istotnymi mediatorami związku nieśmiałości z osiągnięciami szkolnymi dzieci było przekonanie o własnej skuteczności do nauki, motywacja zewnętrzna i aspiracje z języka polskiego. Osiągnięcia szkolne pośrod wszystkich uczniów w największym stopniu w sposób bezpośredni wyjaśniało przekonanie o własnej skuteczności do nauki, inteligencja płynna i motywacja zewnętrzna zaś w sposób pośredni neurotyzm, inteligencja płynna, otwartość na doświadczenia i nieśmiałość. Pośród osób z bardzo wysokim nasileniem nieśmiałości osiągnięcia szkolne były wyjaśniane przez inteligencję płynną i motywację zewnętrzną. Zbadano rownież, które zmienne psychospołeczne wyjaśniały w największym stopniu nieśmiałość. Nieśmiałość była wyjaśniana przez neurotyzm, przekonanie o własnej skuteczności do nauki i submisję. Natomiast ekstrawersja i inteligencja płynna były związane z nieśmiałością w sposób pośredni.
Shyness affects the functioning of school children. Difficulty of shy children affects lower grades. The aim of the study was to understand the importance of shyness among the various psychosocial variables in explaining the academic achievement of school children. A number of 395 (197 boys and 198 girls) primary school subjects between the ages of 8 and 12 filled in a questionnaire survey. Shyness was related with academic achievement indirectly. Self-efficacy in learning, external motivation, aspirations mediated the relation between shyness and academic achievement. Self-efficacy in learning, fluid intelligence and external motivation predicted directly academic achievement. Neuroticism, fluid intelligence, openness to experience and shyness predicted indirectly academic achievement. Fluid intelligence and external motivation were the strongest predictors of academic achievement in children with very high levels of shyness. Neuroticism, self-efficacy in learning and submissions were the strongest predictors of shyness. Extroversion and fluid intelligence predicted indirectly shyness.
Opis: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Maria Oleś, prof. KUL, prof. dr hab. Piotr Oleś
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/362
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik RozmiarFormat 
Nikel_Niesmialosc_a_osiagniecia_szkolne_analiza_psychospolecznych_uwarunkowan_sukcesow_w_nauce_edited.pdf967,69 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.