Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/361
Tytuł: Ewangelizacja i katecheza w mediach społecznościowych. Studium z edukacji medialnej w świetle badań współczesnych blogów kapłańskich
Tytuły równoległe: Evangelization and catechesis in social media. A study in media education in relation to contemporary research priest's blogs
Autorzy: Łaskarzewska, Ewa
Słowa kluczowe: media społecznościowe; blogi; kapłani; ewangelizacja; katecheza; evangelization; catechesis; social media; blogs; priests
Data wydania: 28-wrz-2018
Abstrakt: Celem rozprawy była odpowiedź na pytanie: jakie treści z zakresu katechezy i ewangelizacji publikowali kapłani na swoich blogach? Innymi słowy, chodziło o wskazanie tych obszarów aktualnej formacji chrześcijańskiej, które dzięki pracy duszpasterskiej kapłanów zaistniały w przestrzeni mediów społecznościowych zawężonych do obszaru blogosfery. Dysertacja ma charakter pracy empirycznej ukazującej analizy aktualnego stanu zastanej rzeczywistości medialnej. Przedstawiony problem badawczy został przeanalizowany w pięciu rozdziałach. W pierwszym zostało omówione nauczanie Kościoła posoborowego na temat mediów. Przybliżona w nim została rola mediów w działalności ewangelizacyjnej Kościoła, szczególne obowiązki nadawców i odbiorców mediów, a także indywidualne i społeczne zagrożenia wynikające z kontaktu z mediami. Rozdział drugi został poświęcony rozważaniom nad rolą mediów społecznościowych we współczesnej działalności Kościoła. W trzecim rozdziale podjęta została problematyka blogów, blogosfery i istoty blogowania. W czwartym rozdziale przedstawione zostały wyniki badań empirycznych, w których przeanalizowane zostały materiały opublikowane przez kapłanów-blogerów. Piąty rozdział omawiono możliwości wykorzystania blogów jako narzędzia formacji liturgicznej i moralnej. Ostatnią częścią i zarazem podsumowaniem badań stał się paragraf poświęcony możliwościom wykorzystania blogów w działalności ewangelizacyjnej i katechetycznej. Autorka skonfrontowała w nim wyniki badań z rozważaniami teoretycznymi z tego zakresu. W konsekwencji przytoczonych analiz zostały również sformułowane postulaty, które pozwolą na jeszcze lepsze wykorzystanie kapłańskiej blogosfery w dziele ewangelizacji i katechezy.
The aim of the dissertation was to answer the question: what contents in the field of catechesis and evangelization were published by priests on their blogs? In other words, it was about identifying those areas of the current Christian formation that, thanks to the pastoral work of the priests, existed in the space of social media narrowed down to the blogosphere. The dissertation is an empirical work that shows the analysis of the current state of the existing media reality. The presented research problem was analyzed in five dissertations. The first discusses the teaching of the post-Conciliar Church on the subject of the media. The role of the media in the Church's evangelization activities, special duties of media senders and recipients as well as individual and social threats resulting from contact with the media is approximated. The second chapter is devoted to reflections on the role of social media in the contemporary activity of the Church. In the third chapter the problems of blogs, blogosphere and essence of blogging were taken up. The fourth chapter presents the results of empirical research in which materials published by priests-bloggers were analyzed. The fifth chapter discussed the possibilities of using blogs as a tool for liturgical and moral formation. The last part and at the same time a summary of the research was a paragraph devoted to the possibilities of using blogs in the evangelization and catechetical activity. The author confronted in it the results of research with theoretical considerations in this field. As a consequence of the above-mentioned analyzes, postulates were also formulated that will allow for even better use of the priest's blogosphere in the work of evangelization and catechesis.
Opis: Wydział Teologii, Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/361
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Laskarzewska_Ewangelizacja_i_katecheza_w_mediach_spolecznosciowych_Studium_z_edukacji_medialnej_edited.pdf4,4 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.