Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/360
Tytuł: Cyfrowe narzędzia edukacyjne w dydaktyce nauczania religii. Studium katechetyczne
Tytuły równoległe: Digital educational tools in didactics of religious educatio. Catechetical study
Autorzy: Pisarek, Mateusz
Słowa kluczowe: edukacja cyfrowa; nauczanie religii; katecheza; digital education; catechesis
Data wydania: 28-wrz-2018
Abstrakt: Kwestia dotycząca cyfrowych narzędzi edukacyjnych w dydaktyce nauczania religii niezbyt często podejmowana jest przez dydaktyków oraz katechetyków. Rzadko jest więc przedmiotem refleksji naukowej. Głównym problemem pracy było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jakie są obecnie dostępne w Polsce cyfrowe narzędzia katechetyczne i jaka jest ich przydatność katechetyczna? Przybliżenie koncepcji oraz charakterystyka wdrażania edukacji cyfrowej w Polsce stanowią pomoc w odpowiedzi na wyżej postawione pytanie. Na problematykę pracy składały się następujące kwestie: ukazanie kształtowania się myśli Kościoła na temat mediów od stanowiska nieufnego, obojętnego poprzez krytyczną i ostrożną akceptację do coraz większego zainteresowania nowymi mediami; wskazanie, jaką nadzieję Kościół pokłada w komputerach i Internecie w kontekście nowej ewangelizacji; podkreślenie kwestii moralno-etycznych w korzystaniu z mass medió oraz zwrócenie uwagi n edukację medialną młodego pokolenia; przybliżenie w jaki sposób w Polsce realizowana jest edukacja cyfrowa, jakie są jej główne obszary i jaki jest jej cel; zwrócenie uwagi na prawa autorskie w nowych technologiach; ukazanie istotnych dla katechezy stron, portali, serwisów internetowych oraz poddanie ocenie multibooków do nauczania religii.
the issue of digital educational tools in didactics of religious education is not often taken up by didactics and catechists. rarely is therefore the subject of scientific reflection. The main problem of the work was to obtain an answer to the question: what are the current digital catechetical usefulness? An approximation of the concept and characteristics of the implementation of digital education in Poland are a help in answering the above-mentioned question.The issues of the work included the following issues: showing the shaping of the Church's thoughts on the subject of the media from a suspicious indifferent attitude through critical and prudent acceptance to the growing interest in the new media; an indication of what hope the Church puts in computers and the Internet in the context of the new evangelization; emphasizing moral and ethical issues in the use of mass media and drawing attention to the media education of the young generation; an approximation of how digital education is implemented in Poland, what its main areas are and what its purpose is; drawing attention to copyright in new technologies presentation of websites, portals, internet websites relevant for catechesis and subjecting students to the evaluation of multi-books to teach religion.
Opis: Wydział Teologii, Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/360
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp otwarty

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mateusz_Pisarek_Cyfrowe_narzędzia_edukacyjne_w_dydaktyce_nauczania_religii.pdf4,34 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons