Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/359
Tytuł: Iluminacje rękopisów liturgicznych z bernardyńskiego skryptorium na Stradomiu w Krakowie z II połowy XV wieku i z XVI stulecia
Tytuły równoległe: Illuminations of liturgical manuscripts from the Stradom Bernardine scriptorium in Cracow from the second half of the 15th and the 16th century
Autorzy: Ptak-Farmas vel Król, Matylda
Słowa kluczowe: iluminacje; bernardyni; malarstwo książkowe; średniowiecze; malarstwo miniaturowe; illuminations; book painting; bernardines; miniature painting; Middle Ages
Data wydania: 25-wrz-2018
Abstrakt: W dotychczasowej literaturze brakuje szerszego spojrzenia na kwestie artystyczne związane z działalnością bernardyńskich skryptorów i iluminatorów pracujących w warsztacie pisarskim na Stradomiu w Krakowie w II połowie XV wieku i na przestrzeni XVI stulecia. W rozprawie gruntownemu opracowaniu poddany został zespół iluminacji zdobiących dwadzieścia pięć manuskryptów przepisanych i ozdobionych przez krakowskich obserwantów, które to powstały w okresie wskazanym w tytule pracy. Dysertacja jest próbą rozszerzenia istniejącego stanu badań i weryfikacji dotychczasowych sformułowań dotyczących atrybucji i datowania niektórych rękopisów. Głównymi kryteriami doboru ksiąg i włączenia ich do kwerendy były: potwierdzone lub prawdopodobne pochodzenie krakowskie i stan zachowania dekoracji malarskiej. Pominięte zostały kodeksy, których nie ozdobiono oraz te zdewastowane, z których całkowicie powycinano okienka inicjałowe i floratury marginalne.
Available literature lacks a broader perspective on the artistic aspect of Bernardine scribes and illuminators working in the scribal workshop at Stradom in Cracow in the second half of the 15th and throughout the 16th century. The present dissertation provides an in-depth analysis of the set of illuminations which adorn twenty five manuscripts copied and decorated by the Observant Friars in Cracow, which were created during the period indicated in the dissertation title. The study is an attempt to broaden the current scope of research and review existing opinions concerning the attribution and dating of some of the manuscripts. The main criteria of manuscript selection and inclusion in the query were confirmed or likely Cracow origin and degree of preservation of the painted ornaments. The codices which were not decorated, or devastated ones from which the windows with initials and floral ornamentation in the margins were cut out entirely, have been omitted.
Opis: Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Historii Sztuki; promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/359
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp otwarty

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Matylda_Ptak_Farmas_vel_Krol_Iluminacje_rekopisow_liturgicznych.pdf9,25 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons