Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/356
Tytuł: Kerygmat w ujęciu o. Raniero Cantalamessy. Studium dogmatyczno-pastoralne
Tytuły równoległe: The kerygma by fr. Raniero Cantalamessa. A dogmatic and pastoral study
Autorzy: Zborowski, Michał
Słowa kluczowe: kerygma; Raniero Cantalamessa; głoszenie; zbawienie; kerygma; proclamation; salvation
Data wydania: 27-wrz-2018
Abstrakt: Praca jest systematycznym ujęciem zagadnienia kerygmatu na podstawie dorobku włoskiego teologa o. Raniero Cantalamessy. Ukazuje, że kerygmat – to znaczy pierwsze orędzie – to zarówno treść, którą się głosi, jak i sama czynność przepowiadania. W związku z tym dla zrozumienia tej rzeczywistości nie wolno ich rozdzielać, a tym bardziej przeciwstawiać. Rozprawa doktorska jest pogłębionym studium ukazującym rozwój znaczenia materialnego i formalnego kerygmatu na przestrzeni wieków, rolę tego orędzia w świecie współczesnym oraz dogmatyczno-pastoralną eksplikację jego treści. Namysł nad kerygmatem obejmuje też ukazanie jego związków z dziełem ewangelizacji Kościoła, wyborem odpowiedniego keryksa, a także charakterystykę czynników, które zagrażają pierwszemu orędziu. Kerygmat jest wyjątkowym przesłaniem, urzeczywistnia łaskę zbawienia i rodzi do żywej wiary. Z niego też wyrasta cała Tradycja Kościoła, dogmaty i teologia. Kerygmat jest początkiem, samą istotą Ewangelii, zwiastowaniem Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym.
This doctoral thesis is a systematic approach to the issue of kerygma based on the work of the Italian theologian Fr. Raniero Cantalamessa. It shows that the kerygma - the first announcement of the Gospel - is both the content of the proclamation and the act of proclamation. Therefore, for understanding this reality it cannot be separated, let alone counterposed. For this reason, the development of the role of the material and formal kerygma over the centuries, the significance of the message on the modern world, the dogmatic and pastoral explication of its content is deepened in this doctoral dissertation. A deep reflection on the kerygma also includes its connections with the work of evangelization of the Church, the selection of the right herald (keryx) as well as the characterization of the factors that threaten the initial kerygmatic proclamation of the Gospel. The kerygma alone is a unique message, it can make the grace of salvation present and evoke living faith. Tradition of the Church, dogmas of the faith and theology derived from it. The kerygma is the beginning, the core of the Gospel message, the proclamation of the Good News, the proclamation of the dead and risen Christ.
Opis: Wydział Teologii, Instytut Teologii Dogmatycznej; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/356
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp otwarty

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Michal_Zborowski_Kerygmat_w_ujeciu_o._Raniero_Cantalamessy.pdf2,84 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons