Ślub kościelny wymogiem miłości

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czemu służy ślub kościelny. Dla dojrzałych w wierze i miłości katolików zrozumiałe jest, że rozpoczyna on nową małżeńską drogę, będąc przymierzem zawartym na całe życie. Realizacja celów małżeństwa takich, jak: wzajemna miłość, doskonalenie się i uświęcenie, przekazywanie życia i wychowanie dzieci poprzez własny przykład w pełni możliwa jest po ślubie kościelnym. Wobec wielu wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń więzi małżeńskiej i rodzicielskiej nieodzowna jest pomoc łaski Bożej. Liczne negatywne następstwa „zabawy w miłość” wyrażającej się we współżyciu seksualnym poza kontekstem małżeństwa i płodzeniu dzieci poza kontekstem rodziny oraz zjawisko konkubinatów ujawniają potrzebę zintensyfikowania działań wychowawczych. Dotyczy to zwłaszcza wychowania religijnego w aspekcie sakramentologii, liturgiki, moralności, a także przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie, wychowania do miłości i odpowiedzialnego rodzicielstwa.
The aim of this article is to answer the question about the purpose of the church marriage. For Catholics who are mature in faith and love, it is obvious that church marriage sets them on a new path, which is a covenant that they make for the whole of their life. The fulfilment of the goals of marriage such as: mutual love, striving for perfection and holiness, transmission of life and the education of children by setting a personal example is possible only after church marriage. In the face of various internal and external threats to the marriage and parental bond, the assistance of divine grace is indispensable. Numerous negative consequences of “playing at love” which become manifest in sexual intercourse outside the context of marriage and the begetting of children outside the context of the family as well as the phenomenon of concubinages reveals the need for intensifying educational activities. This pertains first of all to religious education in the aspect of sacramentology, liturgics, morality and preparation to life in marriage and the family, education to love and responsible parenthood.
Description
Keywords
miłość Boża, powołanie do miłości, ślub kościelny, przysięga małżeńska, nierozerwalność, rozwiązłość, konkubinaty, Divine Love, calling to love, church marriage, marriage vows, insolubility, promiscuity, concubinages
Citation
"Teologia i Moralność", T. 7, nr 2, s. 63-79
ISBN