Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3495
Title: Filozofia kultury. Meandry współczesnej kultury i sztuki
Other Titles: Philosophy of Culture. Meanders of contemporary culture and art
Authors: Janeczek, Stanisław
Starościc, Anna
Keywords: współczesna kultura; współczesna sztuka; cyberkultura; sztuka religijna; contemporary culture; contemporary art; cyberculture; religious art
Issue Date: 2021
Publisher: Wydawnictwo KUL
Abstract: Tom Filozofia kultury, wydany w ramach serii Dydaktyka Filozofii, ukazuje człowieka jako twórcę kultury, choć wprost podejmuje wątki należące do wszystkich jej wymiarów, czyli nauki, sztuki, moralności i religii. Akcent postawiono na odsłonięcie istoty samego zjawiska kultury, jej społecznych uwarunkowań, a także jej relacji do cywilizacji, a nade wszystko jej współczesnych przemian. Równie istotnym elementem obecnego tomu jest ukazanie specyfiki działalności artystycznej, a także – choćby tylko skromnie – zjawiska techniki. Część druga omawia tytułowe „meandry współczesnej kultury i sztuki”, począwszy od wskazania ich historycznego, a następnie społecznego fundamentu, pokazując także znaczenie kultur lokalnych, w tym kultury ludowej i narodowej. Wskazuje na potrzebę internalizacji kultury w procesie kształcenia i wychowania oraz dostrzeżenia aspektywnej nieprzekładalności poszczególnych kultur, a w tym kontekście dialogu, którego model można odnaleźć w Ewangelii, wymagającego m.in. wyjścia poza ramy eurocentryzmu, z jego konsekwencjami społecznymi i politycznymi. Omawiając szeroko „tendencje w kulturze współczesnej”, których jest wiele, często się ze sobą łączą, wskazuje na takie wybrane, ale ważne zjawiska jak globalizacja kultury, fenomen kultury popularnej. Ukazuje nie tylko rolę kultury we wszechobecnych mediach, prowadzących do „cywilizacji informacji”, ale także jej nowy paradygmat, jakim jest cyberkultura, rozwijająca się zwłaszcza za sprawą internetu. Istotnym elementem tej części jest problematyka zaliczana w różnych tradycjach bądź to do filozofii sztuki, bądź do estetyki, odkrywając swoistość sfery estetycznej czy piękna, jako kategorii ważnej przynajmniej dla sztuki tradycyjnej, a w końcu zwracając uwagę na relacje sztuki do natury, którą bądź to naśladuje, bądź też akcentuje autonomią twórczą. Szerzej omówiono zagadnienie specyfiki sztuki religijnej, przez wieki mającej fundamentalne znaczenie w dziejach sztuki, pytając o możliwość jej urzeczywistnienia w sztukach plastycznych czy literaturze, a w końcu ukazując dylematy związane z wolnością twórczą i ochroną przed jej wynaturzeniami w aspekcie moralnym i religijnym
The volume Philosophy of Culture, published as part of the Didactic of Philosophy series, shows man as the creator of culture, although it directly takes up threads belonging to all its dimensions, i.e. science, art, morality and religion. The emphasis was placed on revealing the essence of the phenomenon of culture itself, its social determinants, as well as its relation to civilization, and above all to its contemporary transformations. An equally important element of the present volume is the presentation of the specificity of artistic activity, as well as - even if only modestly - the phenomena of technology. The second part discusses the eponymous "meanders of contemporary culture and art", starting from indicating their historical and then social foundation, also showing the importance of local cultures, including folk and national culture. It points to the need to internalize culture in the process of education and upbringing, and to notice the aspective untranslatability of individual cultures, and in this context, a dialogue, the model of which can be found in the Gospel, requiring, inter alia, going beyond the framework of Eurocentrism, with its social and political consequences. By broadly discussing "trends in contemporary culture", which are many and often intertwined, he points to such selected but important phenomena as the globalization of culture, the phenomenon of popular culture. It shows not only the role of culture in the ubiquitous media, leading to the "civilization of information", but also on its new paradigm, which is cyberculture, developing especially thanks to the Internet. An important element of this part is the issues classified in various traditions, either to the philosophy of art or to aesthetics, discovering the specificity of the aesthetic or beauty sphere as a category that is at least important for traditional art, and finally paying attention to the relationship between art and nature, which it either imitates, or it emphasizes creative autonomy. The issue of the specificity of religious art, which for centuries had a fundamental meaning in the history of art, was discussed in more detail, asking about the possibility of its implementation in the visual arts or literature, and finally showing the dilemmas related to creative freedom and protection against its moral and religious deviations.
Description: Wprowadzenie
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3495
ISBN: 978-83-8061-987-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Janeczek_Staroscic_Meandry_wspolczesnej_kultury_i_sztuki.pdfWprowadzenie431,25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons