Człowiek jako misterium według Czesława Stanisława Bartnika

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-09-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Temat pracy to „Człowiek jako misterium według Czesława Stanisława Bartnika”. Rozprawa składa się z pięciu rozdziałów, które tworzą całościową refleksję nad człowiekiem. Pierwszy rozdział zatytułowany Człowiek u początku odnosi się do niepojętej do końca tajemnicy aktu stwórczego oraz genezy początków człowieka na ziemi. Tytuł drugiego rozdziału Człowiek Boży odsyła do tajemnicy biblijnego obrazu człowieka, którego treść skupiona jest wokół biblijnego powołania do życia człowieka na podstawie dwóch tekstów o stworzeniu: jahwistycznym (Rdz 2,4b-24) i kapłańskim (Rdz 1,26-28) oraz odnosi się do rzeczywistości raju, obrazu i podobieństwa człowieka do swego Stwórcy, metafizycznej jedności człowieka oraz obrazu człowieczeństwa stworzonego w mężczyźnie i kobiecie. Rozdział trzeci zatytułowany został Człowiek bezbożny. Mowa w nim o pojawieniu się grzechu. To właśnie ten największy upadek antropologiczny w dziejach i jego konsekwencje są przedmiotem zainteresowania. Rozdział czwarty zatytułowany człowiek eschatologiczny odnosi się do następujących zagadnień: misterium śmierci, paruzja, sąd ostateczny, zmartwychwstanie ciał, czyściec, niebo, piekło, koniec świata i historii oraz nadzieja zbawienia. Ostatni rozdział nosi tytuł Człowiek powołany do miłości. Prawa jednostki, rodziny i narodu stanowią jego treść.
The subject of the work is "Man as a Mystery according to Czesław Stanisław Bartnik". The hearing consists of five chapters, which form a comprehensive reflection on the human being. The first chapter, Man at the Beginning, refers to the incomprehensible mystery of the creative act and the origins of man on earth. The title of the second chapter of Man of God refers to the mystery of the biblical image of man, the content of which focuses on the biblical vocation of man on the basis of two texts on creation: the Jehovah (Genesis 2:4b-24) and priesthood (Genesis1:26-28) and refers to the reality of paradise, the image and likeness of man to his Creator, the metaphysical unity of man and the image of humanity created in man and woman. The third chapter is entitled The Ungodly Man. It is about the appearance of sin. It is his greatest anthropological decline in history and its consequences that is of interest. The fourth chapter, entitled the eschatological man, deals with the following issues: the mystery of death, parity, final judgment, the resurrection of bodies, purgatory, heaven, hell, the end of the world and history, and the hope of salvation. The last chapter is entitled Man called to love. The rights of the individual, the family and the nation are its content.
Description
Wydział Teologii, Instytut Teologii Dogmatycznej; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
Keywords
człowiek, stworzenie, grzech, eschatologia, prawa człowieka, Man, creation, sin, eschatology, laws individual
Citation
ISBN
Creative Commons License