Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/347
Tytuł: Małżeństwo chrześcijańskie w mistagogicznej formacji Ruchu Światło-Życie
Tytuły równoległe: Christian marriage in the mystagogical formation of The Light-Life Movement
Autorzy: Kwiatkowski, Damian
Słowa kluczowe: mistagogia; małżeństwo; Kościół domowy; deuterokatechumenat; the mystagogy; the marriage; the domestic Church; the deuterocatechumenate
Data wydania: 18-wrz-2018
Abstrakt: Praca opisuje badania nad tezą, w której stwierdza się, że „Domowy Kościół” jest rzeczywistością, w której w ramach formacji Ruchu Światło-Życie dokonuje się mistagogia sakramentu małżeństwa. Podejmuje się w niej zagadnienie wczesnochrześcijańskiego i współczesnego rozumienia mistagogii w Kościele i możliwości odniesienia jej do sakramentu małżeństwa. Formacja w Ruchu Światło-Życie jest przebadana w pryzmacie posiadania charakteru mistagogicznego w poszczególnych elementach realizowanego w Ruchu systemu deuterokatechumenalnego. Jako miejsce realizacji powołania do małżeństwa w ramach tego systemu jest ukazana gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, jaką jest „Domowy Kościół”, w którym sakramentalność małżeństwa jest podstawą praktykowanej w nim duchowości małżeńskiej. Mistagogia sakramentu małżeństwa została ukazana w elementach pogłębiających duchowość małżeńską, do których zaliczono Oazy Nowego Życia dla rodzin, rekolekcje tematyczne, praktyki dialogu i modlitwy małżonków, formację w kręgu małżeństw oraz aspekt celebracji liturgicznych sprawowanych w ramach działań formacyjnych. Badania dotyczyły również urzeczywistniania mistagogii małżeństwa przez pryzmat eklezjalnego charakteru uobecniania misterium Chrystusa we wspólnocie małżonków, wspólnocie rodzinnej oraz w realizowaniu misji tych wspólnot w świecie.
The work describes research on the thesis which states that "The Domestic Church" is reality in which the mystagogy of the sacrament of marriage is occurred as a part of The Light-Life Movement. It takes the issue of early Christian and contemporary understanding of mystagogy in the Church and the possibility of referring it to the sacrament of marriage. The formation in The Light-Life Movement is scrutinized in the context of having a mystagogical character in particular elements of the deuterocatechumenal system implemented in The Movement. The family branch of The Light-Life Movement that is the "The Domestic Church", in which the sacramentality of marriage is the basis of the conjugal spirituality practiced in it, is shown as the place of realization of the vocation to marriage within this system. The mystagogy of the sacrament of marriage is presented in elements deepening the marital spirituality, including The New Life Oases for families, thematic retreats, spouses' dialogues and prayers, formation in the circle of marriages and the aspect of liturgical celebrations performed as part of formation activities. The research also concerned the actualization of the mystagogy of marriage through the ecclesial character of the presentation of the mystery of Christ in the community of spouses, the family community and the fulfillment of the mission of these communities in the world.
Opis: Wydział Teologii, Instytut Liturgiki i Homiletyki; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/347
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Pliki tej pozycji:
Plik RozmiarFormat 
Kwiatkowski_Malzenstwo_chrzescijanskie_w_mistagogicznej_formacji_Ruchu_Swiatlo-Zycie_edited.pdf2,47 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.