Kultura organizacyjna good governance w jednostkach administracji publicznej. Podręcznik dobrych praktyk

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo KUL
Abstract
Książka dotyczy szeroko rozumianej administracji publicznej i zarządzania. Jest formą przygotowania teoretyczno-praktycznego wobec wyzwań, przed którymi stoi administracja publiczna. Istotnym aspektem jest fakt, że zanim powstała została poprzedzona badaniami empirycznymi, które pozwoliły na stworzenie narzędzia do parametryzacji kultury organizacyjnej good governance. Dzięki temu jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie: w jakim zakresie dana jednostka administracji publicznej spełnia kryteria kultury organizacyjnej good governance? Monografia zawiera wielowymiarową refleksję w następujących aspektach: etosowym (etycznym), kompetencji społecznych, kultury informacyjnej oraz kultury języka pisanego. To wszystko relewantne czynniki, które składają się na całość. Proponowane przez autorów rozwiązania z powodzeniem mogą zostać wykorzystane w administracji publicznej. Fascynacja tematyką good governance wynika z praktycznego wymiaru możliwości zdiagnozowania kultury organizacyjnej w jednostkach administracji publicznej oraz wskazania remedium na zastaną złożoną i dynamiczną rzeczywistość. Wskazany model kultury organizacyjnej zasługuje na popularyzację, zaś poszczególne elementy w ocenie autorów mogą zostać z powodzeniem wdrożone w wielu podmiotach publicznych. Ze względu na połączenie elementów teoretycznych z empirycznymi, proponowany model kultury organizacyjnej good governance może okazać się przydatny dla decydentów sektora publicznego, urzędników, którzy otrzymują pewien wzorzec postępowania możliwy do wdrożenia w swoich instytucjach. Model good governance zakłada w swej istocie odejście od weberowskiej wizji administracji publicznej, lecz nie jest równoznaczny ze zniknięciem władztwa politycznego, przymusu czy hierarchii. Wskazane składowe ładu społecznego nie są już tak silne i scentralizowane w jednolitej organizacji państwowej, lecz ulegają rozproszeniu, zaś ich funkcjonowanie zależne jest od wielu czynników, takich jak: partnerstwo, dialog, partycypacja obywatelska, gremia doradczo-konsultacyjne.
The book deals with broadly understood public administration and management. It is a form of theoretical and practical preparation in the face of challenges experienced by public administration. An important aspect is the fact, that before it was created it was preceded by empirical research that allowed for the creation of a tool for the parameterization of good governance organizational culture. Thanks to this, we are able to answer the question: to what extent does a given public administration unit fulfill the criteria of good governance organizational culture? The monograph includes a multidimensional reflection on the following aspects: ethos (ethical), social competences, information culture and the culture of the written language. These are all relevant factors that make up the whole. The solutions proposed by the authors can be successfully used in public administration. The fascination with the issue of good governance results from the practical dimension of the possibility of diagnosing organizational culture in public administration units and pointing to a remedy for the complex and dynamic reality. The indicated model of organizational culture deserves popularization and, according to the authors, individual elements can be successfully implemented in many public entities. Due to the combination of theoretical and empirical elements, the proposed paradigm of good governance organizational culture may turn out to be useful for public sector decision makers, officials who receive a certain pattern of behavior that can be implemented in their institutions. The good governance model essentially assumes a departure from the Weberian vision of public administration, but it is not tantamount to the disappearance of political power, coercion or hierarchy. The indicated components of the social order are not so strong and centralized in a uniform state organization, but they are dispersed, and their functioning depends on many factors, such as: partnership, dialogue, civic participation, advisory and consultative bodies.
Description
wprowadzenie
Keywords
administracja, prawo, zarządzanie, kultura organizacyjna, etyka zawodowa, good governance, służba cywilna, administration, law, management, organizational culture, crerical ethics, civil service
Citation
Marzena Cichorzewska, Dawid Kostecki, Wstęp, w: Kultura organizacyjna good governance w jednostkach administracji publicznej. Podręcznik dobrych praktyk, Lublin: Wydawnictwo KUL 2021, s. 9-13.
ISBN
9788380619814