Eucharystia w świetle teologii misteriów i posynodalnej adhortacji „Sacramentum Caritatis” papieża Benedykta XVI

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
Abstract
Ukazanie Eucharystii w świetle adhortacji papieskiej Sacramentum Caritatis oraz z punktu widzenia refleksji teologicznej Odo Casela pozwoliło autorowi zrozumieć ją jako mysterium fidei, które ostatecznie pozostaje niezgłębione i niedostępne dla uczestników liturgii. Obiektywną stronę Eucharystii podkreśla pojęcie misterium, które w myśleniu teologicznym pierwszych wieków zostało oddzielone od misterium racjonalnego i intencjonalnego. To tajemnica, anamneza, w której urzeczywistnia się nie tylko ofiarna śmierć Chrystusa, ale całe wydarzenie zbawcze. Odniesienie do obecności Pana w całej liturgii oznacza integralne traktowanie Eucharystii i pielęgnowanie wielowiekowej tradycji. Autor szczegółowo omawia następujące pytania: Eucharystia i Pascha — Wieczernik czy Golgota? Duch Święty i Eucharystia - Anamneza i Epikleza, Kościół i Eucharystia - Ofiara Chrystusa i Ofiara Kościoła, Eucharystia i inne Sakramenty, Eucharystia i niebiańska liturgia - antycypacja i wniebowzięcie. Pogłębienie nauczania o Eucharystii, opartego na dokumencie papieskim i teologii przedsoborowej, oraz przedstawianie jej jako tajemnicy w katechezie i głoszeniu, przyczynia się do głębszego, pełnego, świadomego i czynnego uczestnictwa wiernych w Eucharystii oraz do piękniejszego i bardziej odpowiedzialnego celebrowania liturgii.
Die Betrachtung der Eucharistie im Lichte des papstlichen Schreibens Sacramentum Caritatis und aus der Sicht der theologischen Reflektion von Odo Casel ermoglichte dem Autor sie ais mysterium fidei zu verstehen, das schlieBlich unergriindlich und unzuganglich fUr die Liturgieteilnehmer bleibt. Die objektive Seite der Eucharistie betonnt der Begriff Mysterium, den man im theologischen Denken der ersten Jahrhunderte von einem rationalen und intentionalem Geheimnis unterschied. Es ist ein Mysterium, eine Anamnese, in der nicht nur der Opfertod Christi, sondem das ganze Heilsereignis verwirklicht wird. Der Hinweis auf die Anwesenheit des Herm in der ganzen Liturgie setzt eine integrale Behandlung der Eucharistie und Hochschatzung der Jahrhundertetradition voraus. Autor bespricht ausfUhrlich folgende Fragen: Eucharistie und Pascha — Abendmahlsaal oder Golgota? Der Heilige Geist und die Eucharistie — Anamnese und Epiklese, Kirche und Eucharistie — Opfer Christi und Opfer der Kirche, Eucharistie und andere Sakramente, Eucharistie und Himmelsliturgie — Yorwegnahme und Aufnahme in den Himmel. Die Yertiefung der Lehre Uber die Eucharistie aufgrund des papstlichen Dokuments und der vorkonzilie ren Theologie und ihr Darstellung ais Mysterium in der Katechese und in der Yerkiindigung tragt zu einer vertieften, vollstandigen, bewussten und akti ven Teilnahme an der Eucharistie durch die Glaubigen und zur schOnen und verantwortungsvolleren Zelebration der Liturgie bei.
Description
Historia Liturgii
Keywords
Eucharystia, misterium, liturgia, papież Benedykt XVI, Eucharistie, Mysterium, Liturgie, Papst Benedikt XVI
Citation
"Liturgia Sacra", 2008, R. XIV, nr 2, s. 343-361
ISBN