Encyklika papieża Piusa XII „Mediator Dei et hominum” a teologia misteriów

No Thumbnail Available
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Abstract
Encyklika papieża Piusa XII "Mediator Dei et hominum" została opublikowana jako odpowiedź na niektóre błędne interpretacje powstałe w ramach ruchu liturgicznego w pierwszej połowie XX wieku. Wiele kontrowersji w dziedzinie nauk teologicznych wzbudziła teologia misteriów, która rozwinęła się dzięki refleksji Odo Casela (1886-1948) i przychylności ówczesnego opata z Maria Laach Ildefonsa Herwegena (1874-1946). Choć papież zdystansował się od poglądów Casela, to jednak pojawienie się tego dokumentu zostało odebrane nawet jako potępienie myśli caseliańskiej odnośnie chrześcijańskiego misterium. Sam Casel w licznej korespondencji wyrażał opinię, że encyklika nie tylko nie potępia jego idei, ale jest w pewnym stopniu zaakceptowaniem jego myśli teologicznej. Lektura encykliki papieskiej oraz dzieł Casela wskazuje, że w teologii misteryjnej nie ma sprzeczności doktrynalnych, które zdecydowanie zostałyby odrzucone przez Stolicę Apostolską. Ukazanie liturgii w świetle wydarzeń historiozbawczych w dziełach Casela stanowi istotny punkt zwrotny w dziejach teologii liturgii. Zarówno chrystocentryzm, jak też komplementarność kultu staro- i nowotestamentalnego znalazły swoje potwierdzenie w encyklice Piusa XII. Na uwagę zasługuje podkreślanie, zarówno przez papieża jak też Casela, paschalnego wymiaru liturgii oraz ukazanie w tym świetle misterium Wcielenia Słowa Bożego. Najwięcej rozbieżności pomiędzy encykliką a pismami Casela można zauważyć w ukazywaniu wzajemnych relacji pomiędzy liturgią, a pobożnymi ćwiczeniami ludu chrześcijańskiego oraz w interpretacji roku liturgicznego. Jakkolwiek myśli teologiczna Casela była niekiedy kontrowersyjna, to jednak przejęcie pewnych idei przez Sobór Watykański II wskazało na jej ponadczasowość.
Die Enzyklika vom Papst Pius XII. Mediator Dei vom 20.11. 1947 wurde ais die Antwort auf einige irrtiimliche theologische Interpretationen veroffentlich, die innerhalb der Liturgischen Bewegung in der 1. Halfte des XX Jahrhunderts entstanden. Viele Kontroverse auf der Ebene der Theołogiewissenschaft erweckte die Mysterientheologie, die sich dank dem Nachdenken des Odo Casels (1886-1948) und dem Wohlwollen des Abtes von Maria Laach Ildefons Herwegens (1874-1946) entwickelte. Obgleich der Papst sich von den theologischen Ansichten Odo Casels distanzierte, wurde dennoch die Erscheinung dieser Urkunde ais die Yerurteilung der Gedanken iiber dem christlichen Mysterium entzogen. Odo Casel, in seiner zahlreichen Korrespondenz, drilckte die Meinung aus, dass die Enzyklika seine Idee nicht verurteilt, sondern im gewissen Grade seine theologischen Gedanken akzeptiert. Die Lekture der papstlichen Enzyklika und der Werken von Odo Casel zeigen, dass sich in der Mysterientheologie kein Widerspruch in der Doktrin befindet, der entschlossen vom Heiligen Stuhl abgelehnt wiirde. Die Yorstellung der Liturgie im Licht des heilsgeschichtlichen Ereignisses, die in den Werken von Odo Casel bekannt sind, gehórt zu den wesentlichen Wendepunkten der Theologie der Liturgie. In der Enzyklika Mediator Dei wurden auch die Hauptideen der Mysterientheologie bestatigt, dass sowohl Christus in der Mitte der Liturgie steht, ais auch der Kult des Alten Testamentes und der Kult des Neuen Testamentes zusammenhangen. Sowohl der Papst in seiner Enzyklika und Odo Casel in seinen Werken betonen, dass die Liturgie die Paschadimension hat, und in diesem Licht soli man auch auf die Inkarnation des Christus schauen. Am meisten Diskrepanzen unter der Enzyklika und den theologischen Ansichten von Odo Casel kann man an der Besprechung der gegenseitigen Relationen zwischen der Liturgie und den frommen Andachtsiibungen des christlichen Yolkes bemerken. Der Unterschied besteht auch in der Interpretation des Kirchenjahres. Obgleich die theologischen Ansichten von Odo Casel manchmal kontrovers sind, wurde vom Zweiten Yatikanischen Konzil die Ubernahme gewisser Ideen auf die Uberzeitlichkeit der Mysterientheologie hingewiesen.
Description
Historia Liturgii
Keywords
encyklika Mediator Dei, teologia misteriów, ruch liturgiczny, liturgia, nabożeństwa, Msza święta, Liturgia Godzin, Rok liturgiczny, kult świętych, Enzyklika Mediator Dei, Mysterientheologie, Liturgische Bewegung, Liturgie, Andachtsiibungen, Heilige Messe, Stundengebet, Liturgisches Jahr, Kult der Heiligen, Encyclical Mediator Dei, theology of mysteries, liturgical movement, liturgy, worships, Holy Mass, Liturgy of the Hours, liturgical year, cult of the Saints
Citation
"Roczniki Teologiczne", 2008, T. LV, z. 8, s. 187-215
ISBN