Poradnik kultury organizacyjnej good governance

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo KUL
Abstract
Monografia wieloautorska, która stanowi kontynuację rozważań na temat kultury organizacyjnej good governance w jednostkach administracji publicznej. W pewnym sensie jest to suplement do książki ,,Kultura organizacyjna good governance w jednostkach administracji publicznej”. Podręcznik dobrych praktyk, gdyż autorzy zdecydowali się na dodatkowe ujęcia złożonej tematyki dobrego (współ)rządzenia w aspekcie etosu zawodowego, kadry kierowniczej administracji publicznej, jej kompetencji społecznych oraz kultury informacyjnej. Pytanie o kształt administracji publicznej pozostaje pytaniem otwartym, chociaż raczej wspólnym mianownikiem prezentowanym przez wszystkich autorów opracowania jest odejście od przypadkowego, chaotycznego zarządzania w administracji publicznej – ,,dryfującego” w bliżej nieznanym kierunku – na rzecz uporządkowanych organizacji posiadających właściwą sobie dystynkcję i charakterystykę. Niewątpliwie postulatem prawnym, godnym rozważenia w przypadku pojawienia się tzw. momentu konstytucyjnego jest wprowadzenie przepisu artykułującego explicite zasadę prawa do dobrej administracji. To wniosek ogólny, który zdaje się przyświecać wielu, którym zależy na sprawnej i skutecznej administracji.
A multi-author monograph, which is a continuation of considerations on the organizational culture of good governance in public administration units. In a sense, it is a supplement to the book: "Organizational Culture of Good Governance in Public Administration Units. Handbook of Best Practises." However, the authors decided to add further approaches to the complex subject of good governance in terms of public administration managers professional ethos, their social competences and information culture. The question about the shape of public administration remains open, although the common denominator presented by all the authors of the study is a departure from random, chaotic management in public administration - "drifting" in an unknown direction - in favor of organized organizations with their own distinction and characteristics. Undoubtedly, a legal requirement worth considering in the event of the emergence of the so-called of the "constitutional moment" is the introduction of provisions directly articulating the principle of the right to good administration. This is a general conclusion that seems to motivate many who care about efficient and effective administration.
Description
Keywords
administracja, prawo, zarządzanie, kultura organizacyjna, etyka zawodowa, good governance, służba cywilna, administration, law, management, organizational culture, clerical ethics, civil service
Citation
ISBN
978-83-8061-016-8