Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/340
Tytuł: Wychowanie religijne w rodzinie. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań rodziców w wybranych parafiach archidiecezji lubelskiej
Tytuły równoległe: A study of the pastoral care of families in the light of parents' research in the selected parishes of the Lublin archidiocese
Autorzy: Jędrejek, Anna
Słowa kluczowe: duszpasterstwo rodzin; rodzina; wychowanie religijne; wiara; pastoral care of families; family; religious education; faith
Data wydania: 19-wrz-2018
Abstrakt: Rozprawa dotyczy wychowania religijnego w rodzinie. Składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym jest omówione nauczanie Kościoła dotyczące wychowania religijnego w rodzinie. Dotyczy ono podmiotu wychowania, istoty i celów wychowania religijnego, etapów rozwoju religijnego dziecka, wymiarów wychowania religijnego oraz rodziny, jako podstawowego środowiska wychowania religijnego. W drugim rozdziale ukazana jest metodologia badań własnych. Rozdział trzeci opisuje wiedzę rodziców wobec założeń wychowania religijnego w rodzinie. Rozdział czwarty przedstawia realizację wymiaru wychowania religijnego przez rodziców. W rozdziale piątym ukazane jest tworzenie środowiska wychowania religijnego. W rozdziale szóstym przedstawione są wnioski i postulaty pastoralne dotyczące odnowy wychowania religijnego w rodzinie.
The dissertation concerns religious education in the family. It consists of six chapters. In the first one, the teaching of the Church regarding religious upbringing in the family is discussed. It concerns the subject of the education, the essence and aims of religious education, stages of child's religious development, dimensions of religious education and the family, as the basic environment of religious education. The second chapter presents the methodology of own research. The third chapter describes the parents' knowledge of the assumptions of religious education in the family. The fourth chapter presents the implementation of the extent of religious education by parents. The fifth chapter shows the creation of a religious education environment. The sixth chapter presents conclusions and pastoral postulates regarding the renewal of religious education in the family.
Opis: Wydział Teologii, Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/340
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Anna_Jedrejek_Wychowanie_religijne_w_rodzinie.pdf1,47 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.