Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3392
Title: Kościół i parafia w doświadczeniach polskich migrantów
Other Titles: Church and Parish in the Experiences of Polish Migrants
Authors: Adamczyk, Tomasz
Keywords: migracja; Kościół; parafia; ksiądz; religijność; migration; parish; priest; religiousness; Church
Issue Date: 2020
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: "Roczniki Nauk Społecznych", 2020, Vol. 48, nr 1, s. 79-104
Abstract: Artykuł ukazuje instytucjonalno-wspólnotowy wymiar religijności polskich migrantów w Wielkiej Brytanii. Analizie socjologicznej zostały poddane trzy zagadnienia: Kościół, parafia oraz osoby duchowne, które zostały ukazane z perspektywy doświadczeń respondentów. Materiał empiryczny został zgromadzony z wykorzystaniem metody badań jakościowych za pomocą techniki wywiadu pogłębionego. Analiza socjologiczna ukazała, że w społeczeństwie pluralistycznym zmiany w parametrze instytucjonalnym religijności mają charakter wielokierunkowy. W multikulturowym społeczeństwie część migrantów negatywnie ocenia instytucjonalny wymiar funkcjonowania Kościoła czy parafii, dla innych te instytucje – szczególnie w warunkach migracyjnych – stają się ważne i bardzo potrzebne. Ocena osób duchownych jest również zdywersyfikowana i często uwarunkowana poziomem religijności osoby badanej.
The article shows the institutional and societal dimension of the religiosity of Polish migrants in Great Britain. Three issues were subjected to sociological analysis: church, parish and clergy, which were presented from the perspective of the respondents’ experience. Empirical material was collected using the qualitative research method using in-depth interview techniques. Sociological analysis has shown that in a pluralistic society, changes in the institutional parameter of religiosity are multidirectional. In a multicultural society, some migrants negatively assess the institutional dimension of the functioning of the Church or parish, for others, especially in the context of migration, they become important and much needed. The assessment of the clergy is also diversified and often depends on the level of religiosity of the examined person.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3392
DOI: 10.18290/rns20481-4
ISSN: 0137-4176
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adamczyk_Tomasz_Kosciol_i_parafia_w_doswiadczeniach_polskich_migrantow.pdf276,9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons